- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Przekaż gospodarstwo i bierz unijne pieniądze

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 można będzie składać od 25 września 2017 r. do 24 października 2017 r. Dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku oddania gospodarstwa w cudze ręce może okazać się atrakcyjne dla tych, którzy osiągają bardzo niski dochód ze swej działalności. Jeśli więc dana osoba uzna, że nie opłaca się jej dalej prowadzić gospodarstwa, będzie mogła ziemię sprzedać i otrzymać pieniądze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunek przyznania pomocy to oddanie bądź sprzedaż wszystkich gruntów rolnych.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki: jest wpisana do ewidencji producentów; jest pełnoletnia; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw; przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego; po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

- Reklama -

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej.

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku, otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x 120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. 

Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszy prowadzony był od 12 września do 11 października 2016 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.