- Reklama -

Praca w UM w Tarnogrodzie

Urząd Miejski w Tarnogrodzie poszukuje chętnych na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Chodzi o pracę na zastępstwo.

- Reklama -

Od 15 do 27 czerwca br. chętne osoby do pracy w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, mogą składać odpowiednie dokumenty. – Nabór na stanowisko urzędnicze w Ref. Finansowym jest na zastępstwo za nieobecnego pracownika na czas określony – wyjaśnia burmistrz Eugeniusz Stróż.
Chętni na to stanowisko muszą mieć wykształcenie wyższe. Dodatkowo wymaga się od kandydatów m.in. pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii, znajomości obsługi komputera. Ważna jest również znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o dodatkach mieszkaniowych, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, podatek od towarów i usług, podatki i opłaty lokalne, prawo energetyczne, ordynacja podatkowa. A także znajomość innych aktów: regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnogród. Potencjalni kandydaci powinni posiadać umiejętność prowadzenia negocjacji, łatwo się komunikować z innymi. Powinni umieć pracować w zespole i być kreatywni, samodzielni.
Na stanowisku w referacie finansów zatrudniony pracownik będzie miał za zadanie: prowadzić i załatwiać sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi, przyjmować wnioski i prowadzić sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rozpatrywać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, analizować ich poprawność pod względem formalnym i merytorycznym, prowadzić i załatwiać sprawy związane z dodatkami energetycznymi, prowadzić zadania zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzić ewidencję obrotu i podatku należnego dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz jego miesięczne rozliczanie, prowadzić sprawy dotyczące wymiaru i ewidencji podatków i opłat lokalnych, prowadzić sprawy związaną z gospodarką mienia komunalnego gminy.
Od kandydatów wymagane są dokumenty: list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku, oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Termin rozpoczęcia pracy to 11 lipca 2016 r., na podstawie umowy na czas określony od 11 lipca 2016 r. do 10 lipca 2017 r.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie” w terminie do 27 czerwca 2016 r. do godz. 1500.
Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu pok. nr 8 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, 23-420 Tarnogród, ul. Kościuszki 5 (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Więcej na: https://umtarnogrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=6534

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.