- Reklama -

Powstanie Centrum Inwestora

 
Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora – taką spółkę planują utworzyć władze miasta. Decyzja ma zapaść podczas najbliższej sesji Rady Miasta Biłgoraj.

Wspólnikami Spółki mają być Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Jej kapitał zakładowy będzie wynosił 75 000 zł i dzielił się będzie  na 750 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Gmina Miasto Biłgoraj i Gmina Biłgoraj obejmą po 300 udziałów, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym o wartości po 30 000 zł każdy. Natomiast Biłgorajska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. obejmie 150 udziałów, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym o wartości 15 000 zł.

Głównym celem utworzenia i działania Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora (BCOI)  jest wspieranie podmiotów już istniejących oraz szeroko pojęta promocja gospodarcza naszych jednostek samorządu terytorialnego i całego regionu.

Zadaniem BCOI będzie w szczególności aktywne poszukiwanie potencjalnych inwestorów oraz ich obsługa od momentu uzyskania jakiegokolwiek zapytania do momentu podjęcia decyzji przez podmiot gospodarczy.

Działalnością nierozerwalnie związaną z głównym celem działania BCOI będzie także szeroko rozumiana promocja gospodarcza miasta i gminy Biłgoraj oraz wspieranie już istniejących podmiotów. W celu realizacji tych zadań zakładamy, że nowy podmiot będzie współpracował z innymi instytucjami otoczenia biznesu (lokalnymi, regionalnymi i krajowymi).

Ścisła współpraca z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. pozwoli m.in. na przygotowanie kompleksowej oferty wsparcia dla potencjalnego inwestora zarówno w zakresie usług o charakterze finansowym jak i doradczym. Zakłada się, że efektem działalności BCOI będzie dalszy rozwój gospodarczy regionu biłgorajskiego. Jako forma działalności wybrana została spółka prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami będą Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj oraz Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Nadzór nad działalnością spółki sprawować będzie rada nadzorcza złożona z  trzech członków, po jednym członku wskaże każdy ze wspólników. Planuje się, że koszty działalności spółki na początku będą pokrywane wniesionymi udziałami, zaś w okresie późniejszym z przychodów ze sprzedaży usług promocji miasta i gminy Biłgoraj, przedsiębiorstw oraz z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Utworzenie nowej instytucji otoczenia biznesu stwarza możliwość ubiegania się przez nią o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020 w ramach ogłoszonego konkursu z działania 3.4 Dostosowanie oferty instytucji otoczenia biznesu (IOB) do potrzeb rynku. W przypadku otrzymania dofinansowania część kosztów pośrednich (w tym wynagrodzeń), zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów standaryzacji usług oraz kosztów profesjonalizacji kadry do świadczenia usług doradczych dla MSP będzie mogła zostać pokryta ze środków unijnych. W ramach konkursu jedna IOB może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wspomnieć należy, iż o dofinansowanie z tego działania wystąpi również BARR SA. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa I kwietnia br., natomiast rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na IV kwartał br.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.