- Reklama -

- Reklama -

Poszukują trzech nowych pracowników

Stanowisko ds. wymiarów podatków

Wymagane jest wykształcenie wyższe. A także:

– znajomość podstawowych przepisów prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym.

– niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

– umiejętność obsługi komputera.

– dobry stan zdrowia.

– staż pracy co najmniej 6 miesięcy w samorządzie. 

Zakres obowiązków:

– prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych zakresie wymiaru podatku :  rolnego, leśnego od nieruchomości.   

– współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.

–  przygotowywanie decyzji wymiarowych i innych dotyczących podatków.

– przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.

– przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat oraz  o stanie majątkowym.

– prowadzenie spraw związanych z pomocą  publiczną de minimis  (w tym sporządzanie sprawozdań, wydawanie zaświadczeń).

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Wymagane wykształcenie wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne wyższe z podyplomowym o profilu ekonomicznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

– znajomość podstawowych przepisów prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o  samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.

– niekaralność za przestępstwa umyślne.

– umiejętność obsługi komputera.

– dobry stan zdrowia.

– staż pracy co najmniej 6 miesięcy w księgowości.

Zakres obowiązków:

-bieżące księgowanie techniką komputerową wszystkich dowodów w dzienniku głównym i na kontach analitycznych wraz z uzgodnieniami miesięcznymi.

– księgowanie kont pomocniczych.

– sporządzanie sprawozdań miesięcznych z wykonania wydatków Urzędu Gminy oraz sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń.

– prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych.

– księgowania wydatków z funduszu sołeckiego.

– prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych i  sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

– nanoszenie planu dochodów i wydatków oraz ich zmian w ciągu roku do ewidencji urzędu.

– prowadzenie dokumentacji wypłat z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz  osób zatrudnionych na umowach zlecenia i o dzieło.

– powadzenie dokumentacji zasiłków ZUS oraz dotyczącej zgłoszenia i wyrejestrowania osób zatrudnionych na umowach zlecenia i o dzieło.

– prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

- Reklama -

– prowadzenie dokumentacji związanej z funduszem socjalnym.

– prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych, interwencyjnych i staży absolwenckich,

– prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników.

– sporządzanie list wypłat dla sołtysów, radnych i innych członków komisji.

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Wymagane wykształcenie wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

– znajomość  podstawowych przepisów prawnych w zakresie: ustawy o ochronie środowiska , ustawy o odpadach, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.

– niekaralność za przestępstwa umyślne.

– umiejętność obsługi komputera.

– dobry stan zdrowia.

–  staż pracy co najmniej 1 rok w samorządzie.

Zakres obowiązków:

– prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,

– dokonywanie wymiaru i poboru opłat za odpady, 

– przygotowywanie decyzji określających wysokość opłat za odpady,

– przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłat za odpady,

– prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

– sporządzanie sprawozdań dotyczących odpadów.

– prowadzenie rejestru wymiarowego oraz księgowanie wpłat.

 

Wymagane dokumenty (na wszystkie trzy stanowiska):

1) List motywacyjny oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2) Życiorys – CV.

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe  (świadectwa, zaświadczenia o zatrudnieniu – jeżeli posiada)  poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom,  świadectwo szkolne). 

6) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do zajmowanego stanowiska.

8) Oświadczenie kandydata : – o niekaralności za  przestępstwa  ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe, – że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, – o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych.

9) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie  na wymienionym  stanowisku. 

10) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- jeżeli kandydat  jest osobą niepełnosprawną.

11) Inne dokumenty jeżeli posiada (np. referencje).Dokumenty o których mowa w pkt 3 ust. 4), 5), 6), poświadczone za zgodnośćz oryginałem przez kandydata.

Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 01 marca 2016r. do godz. 15-ej.  pod adres : Urząd Gminy, 23-423 Potok Górny 116. w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków/ ds. gospodarki odpadami/ ds. księgowości budżetowej  w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym „

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.