Pomoc dla rodzin z problemami

Szczęśliwa rodzina jest najważniejsza. Aby pomagać tym, które borykają się z problemami, radni Rady Miasta Biłgoraj przyjęli Program wspierania rodziny na lata 2019-2021.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraj radni głosowali w sprawie uchwalenia gminnego Programu wspierania rodziny, opracowanego w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym celem programu jest tworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w Biłgoraju z pomocy korzystały w 2016 r. – 582 rodziny (1316 osób); w 2017 r. – 592 rodziny (1190 osób); w 2018 r.  – 502 rodziny (1012 osób). Z pomocy korzystają rodziny posiadające jedno lub dwoje dzieci, w mniejszym stopniu rodziny wielodzietne.

Najczęstszymi przyczynami przyznawania pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju w latach 2016-2018 była długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność, ubóstwo i bezrobocie. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest kolejnym problemem rodzin. Pomoc udzielana rodzinom w związku ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2017 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do 2016 r. W przypadku zjawiska bezrobocia w rodzinie w 2017 r. mniej osób otrzymało pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju z tego powodu niż w roku 2016. Tendencję spadkową w problemach osób korzystających z pomocy społecznej można zauważyć w przypadku pomocy w związku z potrzebą ochrony macierzyństwa. Liczba rodzin borykających się z niepełnosprawnością osób w rodzinie w 2017 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do 2016 r. Liczba rodzin, w których występowała długotrwała lub ciężka choroba, utrzymuje się w poszczególnych latach na podobnym poziomie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że często różne problemy w rodzinach współwystępują, natomiast w statystykach prowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biłgoraju wykazywane są te, które dominują w rodzinie.
Z danych uzyskanych z Sądu Rejonowego w Biłgoraju wynika, że w przypadku rodzin z terenu miasta Biłgoraj liczba rodzin w poszczególnych latach, w przypadku których orzeczone zostało ograniczenie władzy rodzicielskiej, ulega nieznacznemu zwiększeniu. Liczba orzeczeń sądu w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej w poszczególnych latach nie ulega większym wahaniom. W latach 2016-2018 siedmioro dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej. Zmniejszyła się liczba rodzin, w których niezbędna staje się kontrola środowiska rodzinnego poprzez nadzór kuratora w związku z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Od 2016 r. nieznacznie zmniejsza się liczba orzeczeń dotyczących nadzoru kuratora wobec nieletnich.

Natomiast według danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju na terenie miasta Biłgoraj w 2016 r. funkcjonowało 28 rodzin zastępczych (w tym 17 spokrewnionych i 11 niezawodowych, w których ogółem przebywało 34 dzieci), w 2017 r. funkcjonowało 26 rodzin zastępczych (w tym 16 rodzin spokrewnionych i 9 rodzin niezawodowych oraz 1 rodzina zawodowa, w których ogółem przebywało 30 dzieci), w 2018 r. funkcjonowało 26 rodzin zastępczych (17 rodzin spokrewnionych i 8 niezawodowych oraz 1 rodzina zawodowa, w których ogółem przebywało 31 dzieci).
Jak wynika z danych Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju liczba osób uzależnionych z terenu miasta Biłgoraj wyniosła w 2016 r. – 140, w 2017 r. – 134, w 2018 r. – 93. Liczba świadczeń udzielanych osobom uzależnionym i ich rodzinom wyniosła w 2016 r. – 2103, w 2017 r. – 1649, w 2018 r. – 611.

Biorąc pod uwagę dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, można wywnioskować, że ilość interwencji domowych policji przeprowadzonych na terenie miasta Biłgoraj w 2017 r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2016. Zwiększeniu uległa ilość interwencji domowych, podczas których sporządzono „Niebieskie Karty”.

Problemem występującym na terenie miasta Biłgoraj jest również zjawisko bezrobocia. Stopa bezrobocia przedstawia się pozytywnie w stosunku do innych miejscowości województwa. Sytuacja ta może wiązać się z funkcjonującymi na terenie miasta dużymi zakładami produkcyjnymi bądź też z wyjazdami mieszkańców do krajów Unii Europejskiej w celach zarobkowych.

W Biłgoraju wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych udzielają instytucje i organizacje pozarządowe. Ich działania obejmują m.in. profilaktykę, poradnictwo, terapię, pomoc materialną. Realizowane są m.in. przez psychologów, pedagogów, prawników, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, nauczycieli i wolontariuszy.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.