Podsumowanie pracy radnych powiatu. Sonda SMS

Wybory samorządowe w Polsce odbyły się 16 listopada 2014 roku. W efekcie we wszystkich gminach powiatu biłgorajskiego rozpoczęły prace nowe rady miast i gmin. Przysięgi złożyli także burmistrzowie i wójtowie. Powołano również Radę Powiatu, w skład której weszli:

Okręg nr 1 (miasto Biłgoraj)

– Antoni Iskra (PSL)

– Beata Strzałka (PiS)

– Krzysztof Iwaniec (Biłgoraj XXI)

– Ryszard Korniak (Biłgorajszczyzna)

– Piotr Majcher (PSL)

– Michał Furlepa (PiS)

Okręg nr 2 (gmina Biłgoraj)

– Piotr Olszówka (PiS)

– Dariusz Wolanin (PSL)

– Wiesław Różyński (PSL)

Okręg nr 3 (Aleksandrów, Józefów, Tereszpol)

– Henryk Paska (PiS)

– Ewa Maciocha (Biłgorajszczyzna)

– Teresa Nowak (PSL)

Okręg nr 4 (Biszcza, Potok, Tarnogród)

– Józef Borowiec (PiS)

– Jan Dudek (Prawica Biłgorajska)

– Jarosław Lipiec (Biłgorajszczyzna)

– Marian Tokarski (PSL)

Okręg nr 5 (Frampol, Goraj, Turobin)

– Adam Banak (Biłgorajszczyzna)

– Ryszard Jabłoński (PSL)

– Andrzej Kozina (PiS)

– Alfred Sobótka (PSL)

Okręg nr 6 (Księżpol, Łukowa, Obsza)

– Jarosław Piskorski (PSL)

– Kazimierz Paterak (PSL)

– Stanisław Rymarz (Biłgorajszczyzna)

 W trakcie kadencji radny Piotr Olszówka wystartował w wyborach parlamentarnych i uzyskał mandat poselski. W Radzie Powiatu zastąpił go Leszek Przytuła (PiS). Natomiast zmarłego Adama Banaka zastąpił Jerzy Krasoń (Biłgorajszczyzna).

Z wykonywaniem mandatu radnego wiąże się szereg obowiązków takich jak praca w radzie  i jej komisjach oraz innych organach, do których radny został wyznaczony. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Radnemu przysługuje także dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

 Jak pracuje Rada Powiatu i czy radni aktywnie uczestniczą w jej obradach? – Do dnia dzisiejszego odbyło się 39 sesji Rady Powiatu. 15 marca odbyło się 40. posiedzenie Rady Powiatu – wyjaśnia Agata Sawa z Biura Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

 Pytaliśmy także o nieobecności radnych i złożone interpelacje. Okazało się, że "rekordzistą" pod względem nieobecności podczas obrad był Leszek Przytuła. Do tej pory odnotowano 13 jego nieobecności. W 1/4 spotkań (10 nieobecności) nie uczestniczyli Krzysztof Iwaniec, Beata Strzałka i Dariusz Wolanin. Stanisław Rymarz był nieobecny na 7 sesjach. Pozostałam radnym zdarzały się sporadyczne nieobecności, natomiast kilku radnych miało stuprocentową frekwencję. 

Nieobecności:

Leszek Przytuła – 13 nieobecności, 

Krzysztof Iwaniec – 10 nieobecności, 

Beata Strzałka – 10 nieobecności, 

Dariusz Wolanin – 10 nieobecności,

Stanisław Rymarz – 7 nieobecności, 

Michał Furlepa – 5 nieobecności, 

Ryszard Korniak – 5 nieobecności, 

Stanisław Lewandowski – 5 nieobecności, 

Piotr Majcher – 5 nieobecności, 

Jan Dudek – 4 nieobecności, 

Antoni Iskra – 3 nieobecności, 

Józef Borowiec – 3 nieobecności, 

Ewa Maciocha – 3 nieobecności, 

Jarosław Lipiec – 2 nieobecności, 

Piotr Olszówka – 1 nieobecność,

Ryszard Jabłoński – 1 nieobecność, 

Marian Tokarski – 1 nieobecność, 

Teresa Nowak – 1 nieobecność, 

Jarosław Piskorski – 1 nieobecność, 

Andrzej Kozina – 0 nieobecności,

Jerzy Krasoń – 0 nieobecności,

Henryk Paska – 0 nieobecności,

Kazimierz Paterak – 0 nieobecności,

Alfred Sobótka – 0 nieobecności.

Aktywność radnych powiatu pod względem złożonych interpelacji, czyli oficjalnych zapytań przedstawia się następująco:  Prymusami w tej kwestii są Henryk Paska i Antoni Iskra, którzy w obecnej kadencji złożyli ich aż 14. 10 interpelacji wystosował były radny Piotr Olszówka, a 7 – Ryszard Korniak. Na "szarym końcu" pod względem aktywności jest kilku radnych, którzy w ogóle nie zabrali głosu podczas obrad. Przypomnieć w tym miejscu należy, że Marian Tokarski pełnił funkcję starosty do stycznia 2017. Potem zastąpił go Kazimierz Paterak. Jarosław Piskorski jest wicestarostą, a Jarosław Lipiec pełni funkcję etatowego członka zarządu.

Ilość złożonych interpelacji:

Henryk Paska – 14 interpelacji, 

Antoni Iskra – 14 interpelacji,

Piotr Olszówka – 10 interpelacji,

Ryszard Korniak – 7 interpelacji, 

Andrzej Kozina – 5 interpelacji, 

Stanisław Lewandowski – 5 interpelacji, 

Krzysztof Iwaniec – 4 interpelacje, 

Beata Strzałka – 4 interpelacje, 

Michał Furlepa – 3 interpelacje, 

Dariusz Wolanin – 2 interpelacje.

Ryszard Jabłoński – 1 interpelacja, 

Stanisław Rymarz – 1 interpelacja, 

Ewa Maciocha – 1 interpelacja, 

Piotr Majcher – 1 interpelacja, 

Leszek Przytuła – 1 interpelacja, 

Józef Borowiec – 0,

Jan Dudek – 0,

Jerzy Krasoń – 0,

Jarosław Lipiec – 0,

Teresa Nowak – 0,

Jarosław Piskorski – 0,

Kazimierz Paterak – 0,

Alfred Sobótka – 0,

Marian Tokarski – 0.

A jak  ocenia  pracę radnych powiatu społeczność lokalna? Mieszkańcy mogą sami wystawić symboliczną ocenę dla swojego przedstawiciela w samorządzie powiatowym. Zespół Nowej Gazety Biłgorajskiej przygotował sondę SMS  "Oceń radnego powiatu"  wystarczy wysłać SMS pod nr 72068 (koszt 2,46 zł), wpisując TC.NOWA.  podać  w treści nazwisko oraz ocenę od "1" do "5".

Zachęcamy mieszkańców powiatu biłgorajskiego do rozliczania i wystawiania własnej oceny radnym. Poniżej znajduje się regulamin Sondy.   


                                          Regulamin sondy SMS "Oceń radnego powiatu"

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Organizatorem sondy SMS "Oceń radnego powiatu" jest NOWa Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Marii Konopnickiej 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000570827, Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9182164202; REGON: 362300135.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę sondy.

3. Sonda trwa od 20.03.2018 r. do odwołania. 

4. Warunkiem koniecznym oddania głosu w sondzie SMS "Oceń radnego powiatu" jest posiadanie telefonu komórkowego zarejestrowanego w jednej z polskich sieci GSM (T-MOBILE, PLUS GSM, ORANGE, PLAY).

§ 2. Zasady uczestnictwa w serwisie

1. Warunkiem prawidłowego oddania głosu (oceny) w sondzie jest wysłanie wiadomości SMS-em na nr 72068 od dnia 20.03.2018 r. od godz. 9.00 do odwołania.

Wiadomość SMS powinna zawierać prefiks TC.NOWA. oraz:   

a) imię i nazwisko radnego powiatu biłgorajskiego 

b) własną ocenę pracy radnego wyrażoną cyfrą od 1 do 5 przy czym:  

1 – oznacza: bardzo źle (nie znam radnego nie kontaktuje się on z mieszkańcami) 

2 – oznacza: źle (uważam, że radnego mało interesują sprawy mieszkańców) 

3 – oznacza: średnio (stać go na więcej)

4 – oznacza: dobrze (znam działania radnego)

5 – oznacza: bardzo dobrze (radny jest bardzo aktywny, zabiega o poprawę warunków życia mieszkańców, jest kontaktowy i pomocny)

2. Poprawny skład wiadomości (SMS) oceniającej pracę jednego radnego przedstawia poniższy schemat: 

"TC.NOWA. Jan Nowak 5"

3. W jednej wiadomości można ocenić pracę maksymalnie trzech radnych powiatowych. Poprawny skład wiadomości oceniającej pracę maksymalnie trzech radnych przedstawia poniższy schemat: 

"TC.NOWA. Jan Nowak 5, Jan Kowalski 3, Jan Wiśniewski 1"

a) w przypadku, gdy abonent telefonu wyśle więcej niż 3 oceny, organizator sondy weźmie pod uwagę pierwsze trzy nazwiska radnych oraz oceny ich pracy. Kolejne (po trzecim) nazwiska i oceny w jednym SMS-ie nie zostaną uwzględnione przez organizatora. 

b) w przypadku, gdy abonent telefonu w jednej wiadomości wyśle kilka ocen przy jednym nazwisku radnego, organizator uwzględnia ocenę będącą pierwszą w kolejności.  

c) w przypadku, gdy abonent telefonu w jednej wiadomości SMS wyśle dwukrotnie lub więcej nazwisko tego samego radnego, organizator bierze pod uwagę wyłącznie jedną ocenę wystawioną w pierwszej kolejności przy nazwisku tego radnego. 

4. Ocenę radnego należy wysłać za pomocą wiadomości SMS pod numer SMS 72068.  Ważne są jedynie oceny radnych wystawione za pośrednictwem SMS-a wysłanego pod wyżej wskazany numer. Koszt wysłania jednego SMS-a to 2,46 zł brutto (w tym VAT 23%). 

5. Jeden abonent telefonu może głosować (wystawiać ocenę) wielokrotnie.  

6. Wyniki sondy stanowiące średnią ocen z uzyskanych wszystkich prawidłowo wysłanych  SMS-ów oraz ilości SMS-ów wysłanych na konkretnego radnego zostaną opublikowane w wydaniu papierowym NOWej Gazety Biłgorajskiej oraz na portalu www.gazetabilgoraj.pl 

7. Wiadomości SMS, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie trwania danej edycji sondy określonych w § 2. punkt 1., nie będą uwzględniane w sondzie. Opłata poniesiona przez użytkowników za wysłanie wiadomości SMS przed lub po wskazanym terminie trwania sondy nie podlega zwrotowi.

8. Chwilą przesłania SMS-a jest czas jego zarejestrowania w panelu systemowym, który w imieniu organizatora, poprzez system teleinformatyczny przyjmuje wszystkie zgłoszenia. Operatorem płatności SMS-ów jest firma Eurokoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Oddanie oceny (głosu) w sondzie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.

3. Regulamin sondy dostępny jest na stronie internetowej: www.gazetabilgoraj.pl 

4. Wszelkie pytania dotyczące sondy należy wysyłać na adres e-mail: naczelny@gazetabilgoraj.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania sondy i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin sondy. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych ocen przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu sondy, jej przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora. 

7. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS-ów osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez System SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych

9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.