- Reklama -

Pierwsze pieniądze już u rodzin

Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim rozpoczęcie roku szkolnego. W tym roku rodzice dzieci mają dodatkowe wsparcie finansowe dzięki programowi „Dobry Start”. Postanowiliśmy sprawdzić, jak przebiega wypłata środków w Biłgoraju.

30 maja br. ustanowiony został rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach tego programu wprowadzone zostało świadczenie „dobry start” wypłacane raz w roku w wysokości 300 zł bez względu na dochód rodziny.

O świadczenie dobry start w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biłgoraju mogą ubiegać się rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, osoby uczące się zamieszkałe na terenie miasta Biłgoraj

Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko 20. roku życia oraz 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje również dzieciom do  ukończenia 20. roku życia lub 24 roku życia w przypadku dziecka z niepełnosprawnością przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia (np. gdy dziecko ukończyło 20 lat w marcu 2018 r. i kontynuuje naukę w szkole,  można się ubiegać o świadczenie dobry start).

Na dziecko biorące udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”), nawet jeżeli realizowane jest w szkole podstawowej oraz na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wnioski o świadczenie można składać przez Internet od 1 lipca 2018 r., przez bankowość elektroniczną lub przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2018 r. zostaną zrealizowane do 30 września 2018 r. Termin na wypłatę świadczenia z wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada wynosi 2 miesiące.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Ośrodek zobowiązany jest przesłać wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile został wskazany we wniosku. W przypadku braku we wniosku adresu poczty elektronicznej Ośrodek przy składaniu wniosku informuje o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Decyzje będą wydawane w przypadku odmowy świadczenia.

Od 1 lipca br. do  23 sierpnia wpłynęło łącznie 1756 w tym 847 elektronicznie. Pierwsze wypłaty świadczeń z części wniosków z lipca br. zostały już zrealizowane. Pozostałe świadczenia z wniosków z lipca i sierpnia zostaną wypłacone do końca września br.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać elektronicznie lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 13, w pokoju nr 9, na pierwszym piętrze budynku bądź przesłać wniosek pocztą na adres Ośrodka. Druki wniosków można pobrać z Miejskiego Ośrodka, ze strony www.mopsbilgoraj.naszbip.pl lub ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.