- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Górny

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy drodze gminnej Nr 109366L w miejscowości Lipiny Górne - Lewki, Gmina Potok Górny oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny uchwały Nr IX/78/2019 z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy drodze gminnej Nr 109366L w miejscowości Lipiny Górne – Lewki, Gmina Potok Górny.

Wszystkie niezbędne informacje  uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny w pokoju Nr 17

- Reklama -

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy drodze gminnej Nr 109366L w miejscowości Lipiny Górne – Lewki, Gmina Potok Górny.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Potok Górny Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@potokgorny.com.pl , z podaniem z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,,zmiana planu ”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

informa

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.