- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Obsza

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBSZA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBSZA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Obsza Uchwały Nr XXVII/179/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów.

(dalej: miejscowego planu).

Zamiarem sporządzenia zmiany miejscowego planu jest ustalenie przebiegu inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów, na terenach obrębów geodezyjnych Dorbozy, Olchowiec, Zamch.

- Reklama -

Wnioski do projektu zmiany miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu należy wnosić do Wójta Gminy Obsza:

  • w formie papierowej na adres Obsza 36, 23-413 Obsza,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: budownictwo@obsza.pl
    lub na EPS: /1845tbnkcz/skrytka

w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku
z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Obsza, danych osobowych, uzyskanych w toku przeprowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1
lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane
te pozyskano.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.