Moto Tech

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Obsza

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBSZA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obsza oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do ww. zmian planów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obsza uchwał:

  1. Uchwały Nr XXIII/142/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

  2. Uchwały Nr XXIII/143/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

  3. Uchwały Nr XXIII/144/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

  4. Uchwały Nr XXIII/145/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

- Reklama -

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Obsza, Obsza 36,
23-413 Obsza w pokoju nr 6, telefoniczne pod numerem 84 689 10 02 oraz na stronie internetowej: https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obsza uchwał:

  1. Uchwały Nr XXIII/142/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

  2. Uchwały Nr XXIII/143/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

  3. Uchwały Nr XXIII/144/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

  4. Uchwały Nr XXIII/145/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza;

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Obsza, Obsza 36 23-413 Obsza w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres sekretariat@obsza.pl z podaniem z podaniem nazwiska, imienia, nazwy
i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,”zmiana planu – 1” i/lub “zmiana planu – 2” i/lub “zmiana planu – 3” i/lub “zmiana planu – 4” i/lub której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.