- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Obsza

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obsza oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obsza uchwały Nr XX/128/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza. Zmiana planu polegać będzie na korekcie zapisów w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza, w zakresie terenów zurbanizowanych dla poszczególnych wsi, przyjętego uchwałą Nr XXI/107/04 Rady Gminy Obsza z dnia 7 grudnia 2004 r. dotyczących: § 9 ust. 3, § 10 ust. 1-3, § 12 ust. 18 i 21, § 13 ust. 23, § 16 ust. 13, ust. 18., ust. 20, ust. 23, ust. 35 i ust. 36

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Obsza,
Obsza 36, 23-413 Obsza w pokoju nr 6 oraz na stronie internetowej
https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

- Reklama -

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obsza uchwały Nr XX/128/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres sekretariat@obsza.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości z dopiskiem ,,zmiana planu korekta zapisów”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.