- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Obsza

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBSZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBSZA

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Obsza:

  1. Uchwały Nr XII/66/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia o sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (zabudowa zagrodowa),

  2. Uchwały Nr XII/67/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia o sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (zabudowa zagrodowa),

WÓJT GMINY OBSZA ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obsza, w zakresie zgodnym z ww. uchwałami, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 21 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Obsza, Obsza 36,
23 – 413 Obsza w pokoju Nr 6.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu
17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obszy, Obsza 36, 23 – 413 Obsza w pokoju Nr 6
od godz. 10.00 do godz. 12.00.

- Reklama -

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww. ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójt Gminy Obsza na adres Urząd Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza z dopiskiem ,,zmiana planu 1” lub/i ,,zmiana planu 2”, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 21 lipca 2020 r. do dnia 2 września 2020 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262),

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235),

  • za pomocą skrzynki elektronicznej podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obsza, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 21 lipca 2020 r.
do 2 września 2020 r.,
w siedzibie Urzędu Gminy w Obszy, Obsza 36, 23-413 Obsza w pokoju Nr 6.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 21 lipca 2020 r. do 2 września 2020 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres sekretariat@obsza.pl

Uwagi i wnioski złożone po 2 września 2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.