- Reklama -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Wyrokiem Sądu Administracyjnego
w Lublinie Sygn. Akt II SA/Lu 185/18 z dnia 9 lipca 2018 r., stwierdzającym nieważność uchwały
Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Księżpol z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol w części obejmującej § 16 ust. 2 pkt 8 lit. b, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w wymienionym zakresie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniach od 16.07.2019 r.
do 06.08.2019
r., w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, 23-415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12,
od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Księżpol.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 16.08.2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Księżpol,
ul. Biłgorajska 12, w godzinach 900 – 1000.

Zgodnie z art.18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne                i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektu zmiany miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Księżpol, 23-415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12, lub drogą elektroniczna na adres info@ksiezpol.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2019 r.

- Reklama -

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Księżpol.

 

Wójt

Jarosław Piskorski

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.