- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

- Reklama -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĘŻPOL

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Księżpol, w granicach terenu w obrębie geodezyjnym Płusy,

WÓJT GMINY KSIĘŻPOL ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol (dalej projektu zmiany miejscowego planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23 – 415 Księżpol w pokoju Nr 9 oraz na stronie internetowej ugksiezpol.bip.lubelskie.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu oraz
w prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 03 czerwca 2022 r. od godz. 1400
do godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12 23 – 415 Księżpol w pokoju
Nr 9 lub za pośrednictwem połączeń internetowych /online/.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w formie pisemnej do Wójta Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23 – 415 Księżpol z dopiskiem „zmiana planu – Płusy” w nieprzekraczalnym terminie od dnia 9 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Księżpol.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

– opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262 ze zm.),

– opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021, poz. 2070),

- Reklama -

– za pomocą skrzynki elektronicznej podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021,
poz. 2070).

Uwagi i wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informuję, że:

l. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol z siedzibą Urzędu Gminy Księżpol ul. Bilgorajska 12 23 -415 Księżpol i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12 23-415 Księżpol.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164 póz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: biuro@myszkowiak.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.