- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

- Reklama -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

Wójt Gminy Księżpol poszukuje kandydatów na stanowisko głównego księgowego / skarbnika gminy.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

- Reklama -

  1. posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego (EFTA) Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,

  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

  3. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

  4. spełniać jeden z poniższych warunków:

  1. ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  2. ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  3. być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  4. posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą zobowiązani są do złożenia pisemnie swoich aplikacji w terminie do 29 kwietnia 2022 roku do godz.1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Księżpolu, pokój nr 2.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.