- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

- Reklama -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

o wyłożeniu do publicznego wglądu

toyota Yaris

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĘŻPOL

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Księżpol: Nr Nr XLII/240/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia o sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol, Nr XLVI/259/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia o sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol, Nr XXIII/168/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Nr XLII/240/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia o sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol. Zmiana obejmuje teren położony w obrębie geodezyjnym Majdan Stary.

WÓJT GMINY KSIĘŻPOL ZAWIADAMIA

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol, w zakresie zgodnym z ww uchwałami, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lutego 2022r. do 18 marca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23 – 415 Księżpol w pokoju Nr 9 oraz na stronie internetowej ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 18 marca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12 23 – 415 Księżpol w pokoju Nr 9 od godz. 12.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem połączeń internetowych /online/.

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu może wnieść uwagi odnośnie ww dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23 – 415 Księżpol z dopiskiem ,,zmiana planu – Majdan Stary” w nieprzekraczalnym terminie od dnia 23 lutego 2022r. do dnia 05 kwietnia 2022 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262),

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235),

  • za pomocą skrzynki elektronicznej podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 luty 2022r. do 05 kwietnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23 – 415 Księżpol w pokoju Nr 9 oraz na stronie internetowej ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 23 lutego 2022r. do 05 kwietnia 2022r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres info@ksiezpol.pl

Uwagi i wnioski złożone po 05 kwietnia 2022r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol z siedzibą Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12 23 – 415 Księżpol i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12 23 – 415 Księżpol.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: biuro@myszkowiak.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.