- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Księżpol:

  1. Uchwały Nr XLII/240/2018 z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol. Zmiana obejmuje teren dz. Nr 1213/1 , 1213/2, 1214, 1215 położony w obrębie geodezyjnym Majdan Stary,.

  2. Uchwały Nr XLVI/259/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol. Zmiana obejmuje teren dz Nr 1208/1położony w obrębie geodezyjnym Majdan Stary.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23 – 415 Księżpol w pokoju Nr 11.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Księżpol:

- Reklama -

  1. Uchwały Nr XLII/240/2018 z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol. Zmiana obejmuje teren dz. Nr 1213/1 , 1213/2, 1214, 1215. położonych w obrębie geodezyjnym Majdan Stary,

  2. Uchwały Nr XLVI/259/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol. Zmiana obejmuje teren dz Nr 1208/1położonej w obrębie geodezyjnym Majdan Stary

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12 23 – 415 Księżpol w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres info@ksiezpol.pl z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,,zmiana planu – Majdan Stary”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Wójt Gminy

Jarosław Piskorski

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.