karczma na woli_wesela

- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

- Reklama -

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY KSIĘŻPOL

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Księżpol z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Księżpol,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 maja 2023 r.
do 20 czerwca 2023 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12,
23-415 Księżpol
, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 11.

- Reklama -

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Księżpol https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/ (zakładka: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) oraz na stronie internetowej https://www.ksiezpol.pl (zakładka: Nasza Gmina _Aktualności).

Przedmiotem zmiany miejscowego planu jest przeznaczenie terenu przy ul. Przemysłowej w miejscowości Księżpol pod funkcję zabudowy usług publicznych.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu, odbędzie się
w dniu
16 czerwca 2022 r. w godz. 13.00 – 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12,
23-415 Księżpol
, w sali Nr 9.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w formie pisemnej do Wójta Gminy Księżpol na adres: Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol lub drogą elektroniczną, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: info@ksiezpol.pl lub na adres skrzynki e-puap: EPS: /52y68trmov/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Księżpol.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Księżpol, danych osobowych, uzyskanych w toku przeprowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Księżpol pod adresem: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/klauzula-informacyjna.pdf

WÓJT GMINY

mgr Jarosław Piskorski

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.