- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gminy Tarnogród oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmian planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tarnogrodzie Uchwały Nr XX/135/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród, zgodnie z § 2 ust. 35 ww. uchwały.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród pokój nr 13, telefonicznie pod numerem 84 689 71 61 oraz drogą elektroniczną pod adresem: um@tarnogrod.pl.

- Reklama -

Treść ww. uchwały została zamieszczona na stronie internetowej: www.tarnogrod.pl oraz w bip; www.bip.tarnogrod.pl.

Na podstawie art. 29 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 241, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tarnogrodzie Uchwały Nr XX/135/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród, zgodnie z § 2 ust. 35 ww. uchwały.

Wnioski należy składać do Burmistrza Tarnogrodu ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: um@tarnogrod.pl z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,,zmiana planu”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.