- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu

BK.6720.1.2020

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA TARNOGRODU

o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian studium

Na podstawie art. 11, pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tj. Dz. U. 2020 poz. 283, ze zm./, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tarnogrodzie Uchwały nr XXX/210/2018 z dnia 27 marca 2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród”, w obrębie administracyjnym Gminy Tarnogród.

- Reklama -

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród pokój nr 13.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do składania wniosków do projektu zmian studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Burmistrza Tarnogrodu ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres um@tarnogrod.pl z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,,zmiana studium”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Tarnogrodu.

Burmistrz Tarnogrodu

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.