karczma na woli_wesela

- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU o wyłożeniu do publicznego wglądu

- Reklama -

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOGRÓD

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 503, ze zm.) oraz na podstawie
Uchwały Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia o sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród, zgodnie
z § 2 ust. 35 ww uchwały

BURMISTRZ TARNOGRODU ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnogród, zgodnie z § 2 ust. 35
ww uchwały, w dniach
od 18 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie
ul. Kościuszki 5, 23 – 420 Tarnogród, pokój Nr 15, telefonicznie pod numerem 846897161 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.tarnogrod.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu
8 lutego 2023 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie ul. Kościuszki 5,
23 – 420 Tarnogród pokój Nr 12,
od godz. 10.00 do godz. 12.00 lub za pośrednictwem połączeń
internetowych /online/.

- Reklama -

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu może wnieść uwagi odnośnie ww dokumentacji w formie pisemnej do Burmistrza Tarnogrodu
ul. Kościuszki 5 23 – 420 Tarnogród z dopiskiem ,,zmiana planu” w nieprzekraczalnym terminie
od d
nia 18 stycznia 2023 r. do dnia 24 lutego 2023 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie
  elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262),

 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235),

 • za pomocą skrzynki elektronicznej podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z dnia 14 października 2022 r. znak: BK.6722.1.2021.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz pismem z dnia 14 października 2022 r. znak: BK.6722.1.2021.2022 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju
o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnogród.

Pismem z dnia 4 listopada 2022 r. znak: WSTIII.410.105.2022.KŁ Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Lublinie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu.

Pismem z dnia 26 października 2022 r. znak: ONS-NZ.9027.2.27.2022 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Biłgoraju uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu ww. zmiany planu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 18 stycznia 2023 r. do 24 lutego 2023 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres um@tarnogrod.pl

Uwagi i wnioski złożone po 24 lutego 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Tarnogrodu ul. Kościuszki 5 23 – 420 Tarnogród i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Miejski w Tarnogrodzie ul. Kościuszki 5 23 – 420 Tarnogród.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

Burmistrz Tarnogrodu

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.