- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Goraja

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goraj

- Reklama -

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goraj
dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Goraj, Bononia, Abramów i Wólka Abramowska

Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1), art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goraju uchwały Nr XXX/187/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goraj dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Goraj, Bononia, Abramów i Wólka Abramowska.
Zakres planu obejmuje obszar przedstawiony na załączniku graficznych do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu, który dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Goraju, 23-450 Goraj, ul. Bednarska 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goraju pod adresem: https://uggoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&p1=szczegoly&p2=1805369
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Goraju, 23-450 Goraj ul, Bednarska 1 lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji publicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu lub za pomocą platformy ESP lub ePUAP, w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Goraja

Burmistrz Goraja
Antoni Łukasik

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.