- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Frampola

- Reklama -

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania

urząd MArszałkowski projekt

przestrzennego części gminy Frampol

Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz uchwały Nr XXXI/219/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 8 sierpnia 2017 r. i uchwały Nr VI/36/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Frampol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 29 kwietnia 2020 r. do 29 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu, przy ul. Rądzięckiej 8, 23-440 Frampol, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8 pok. nr 8 w godz. od 10.00 do 11.00.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Frampola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą:

  1. elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  2. podpisem zaufanym

  3. albo podpisem osobistym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola, ul. Rądzięcka 8, 23-440 Frampol; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail:. umframpol@frampol.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17 tej ustawy.

  3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

  4. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

  6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Frampola

(-) Józef Rudy

informacja z urzedu

Red.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.