- Reklama -

- Reklama -

Grabczuk

Obwieszczenie wójta gminy Księżpol

- Reklama -

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĘŻPOL

Madziar_Wybory

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Księżpol Uchwały XVII/120/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol (dalej: miejscowego planu).

Planowana zmiana obejmuje następujące tereny:

  1. obręb geod. Księżpol działki nr ewid. 212/19, 1011/4,

  2. obręb geod. Majdan Stary działki nr ewid. 1188, 1189, 1190, 1191, 1192/2, 1193/2, 1194, 1195, 1196, 1197/1, 1197/2, 1235, 1236, 1237, 1240,

  3. obręb geod. Rogale działka nr ewid. 18,

  4. obręb geod. Zynie działki nr ewid. 209, 267;

  5. obręb geodezyjny Markowicze działki nr ewid. 258/6.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Wnioski do projektu zmiany miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu należy wnosić do Wójta Gminy Księżpol:

  • w formie papierowej na adres ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy:  info@ksiezpol.pl
    lub na EPS: /52y68trmov/SkrytkaESP,

w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Księżpol.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Księżpol, danych osobowych, uzyskanych w toku przeprowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Księżpol pod adresem: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Klauzula_informacyjna_RODO.pdf

Wójt

Jarosław Piskorski

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.