- Reklama -

- Reklama -

Obwieszczenie Wójta Gminy Biszcza

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BISZCZA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISZCZA

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Uchwały X/71/2019 Rady Gminy Biszcza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszcza w granicach administracyjnych gminy.

Każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszcza oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.

- Reklama -

Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Biszcza w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ukazania
się niniejszego Obwieszczenia, z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  1. na piśmie w Urzędzie Gminy Biszcza,

  2. drogą pocztową na adres: Wójt Gminy Biszcza, Biszcza 79, 23-425 Biszcza,

  3. drogą elektroniczną: na adres: info@biszcza.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ESP /870m4vqbad/SkrytkaESP

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Biszcza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biszcza pod adresem: https://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl/ w zakładce RODO.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.