- Reklama -

- Reklama -

Obwieszczenia konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Obsza

- Reklama -

OBWIESZCZENIE NR 2 z dnia 14-05-2024 r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Obsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza

Wójt Gminy Obsza, działając na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2024.278 t.j. ze. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Obsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, w szczególności od mieszkańców Gminy Obsza, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie Gminy Obsza działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu.
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 21-05-2024 r., a termin ich zakończenia na dzień 28-06-2024 r.
2. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elek_tronicznego formularza uwag.
3. Wypełnione formularze i ankiety należy dostarczać:
Formularz uwag oraz ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji dostępne będą:
• na stronie internetowej Gminy Obsza – https://obsza.pl ;
• na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obsza – https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 ;
• w formie papierowej w Urzędzie Gminy Obsza. (pokój nr 8).
Wypełnione formularze uwag oraz ankiety dla mieszkańców obszaru rewitalizacji należy dostarczać:
• drogą elektroniczną na adres e-mali: sekretariat@obsza.pl;
• drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza
• bezpośrednio do Urzędu Gminy Obsza w godzinach pracy Urzędu.
4. Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu uchwały Rady Gminy Obsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza Spotkanie odbędzie się w dniu 28-05-2024 r. o godzinie 15:30 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Obsza.
5. Zbieranie uwag ustnych:
a) przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu – uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 84 689 10 02, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Obsza;
b) przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Obsza;
c) osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.
Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 28-06-2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Obsza.
Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na podmiotowej stronie Gminy Obsza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obsza – https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 ;na stronie internetowej Gminy Obsza – https://obsza.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza:
• projekt uchwały Rady Gminy Obsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza,
• formularz zgłaszania uwag,
• zarządzenie nr 29/24 z dnia z dnia 14-05-2024 r. Wójta Gminy Obsza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Obsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza,
• obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Obsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza,
• obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna).
Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
• przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
• w Biuletynie Informacji Publicznej: https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 ;
• na stronie internetowej: https://obsza.pl;
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obsza
• w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com,
• przez wywieszenie w widocznym miejscu w miejscowościach znajdujących się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji,
• przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Obsza
Raport podsumowujący każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Obsza – https://obsza.pl, na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obsza – https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 , na żądanie osób zainteresowanych, zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Obsza.

urząd MArszałkowski projekt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obsza z siedzibą pod adresem Obsza 36, 23-413 Obsza adres e-mail: sekretariat@obsza.pl, numer telefonu: 84 689 10 02.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@obsza.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w konsultacjach społecznych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2024.278 t.j. z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/24 Wójta Gminy Obsza z dnia 14-05-2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Obsza.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 tj. przez okres obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Obsza na lata 2023-2030” oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.