- Reklama -

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć technicznych

Ile godzin przedmiotu technika powinno się odbyć w ciągu roku szkolnego 2017/18, 2018/19, 2019/20?

Odpowiedź

Odpowiedź na postawione pytanie jest uzależniona od klasy szkoły podstawowej, której dotyczy (art. 291 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

Zapraszamy na 8. edycję konferencji online dla pracowników oświaty

Uzasadnienie

Obowiązkową ilość godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych na kolejnych etapach edukacyjnych określają rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania. W związku z wdrażaną od 1 września 2017 r. reformą sytemu oświaty uczniowie szkoły podstawowej realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne na podstawie różnych przepisów dotyczących ramowych planów nauczania.

Zgodnie z przywołanymi w odpowiedzi przepisami ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe (tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej. W myśl tych przepisów przedmiot „technika” jest nauczany w klasach IV-VI w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Z kolei ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.) stosuje się w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły podstawowej. Oznacza to, że uczniowie ww. klas w klasach IV-VI szkoły podstawowej  w trzyletnim okresie nauczania realizowali przedmiot „zajęcia techniczne” w minimalnym wymiarze 95 godzin.

- Reklama -

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym obowiązkowy wymiar godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla szkoły podstawowej jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.).

Zapamiętaj

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym uczniowie szkoły podstawowej realizują zajęcia przedmiotu  technika w klasach IV-VI w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481
    ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.).

Jacek Miklasiński
Ekspert Portalu Oświatowego

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.