- Reklama -

- Reklama -

Nowe prawa i obowiązki samorządowców

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że 16 listopada 2018 r. upływa kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zbliża się zatem czas, kiedy nowo wybrani radni, wójtowie i burmistrzowie złożą przysięgę, a rady miast i gmin wybiorą nowych przewodniczących.

- Reklama -

Jakie zmiany wprowadziła nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych?

Po pierwsze, nowo wybrani radni będą dłużej sprawować swój mandat. Wzmocnieniu ulegnie też ich pozycja względem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa.

Po drugie, radni będą pod większą kontrolą wyborców. Imienne wykazy ich głosowań mają być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Sam przebieg obrad ma być obowiązkowo nagrywany i publikowany. Nagrania te będą następnie udostępniane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. W tych samych miejscach, tj. w BIP-ie oraz na stronie internetowej gminy mają się także „niezwłocznie” znaleźć imienne wykazy głosowań radnych. Skąd mają się wziąć takie zestawienia? Zgodnie z nowymi przepisami głosowania jawne na sesjach rady mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających „sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”, a kiedy spełnienie tego wymogu z jakichś względów nie będzie możliwe, ma zostać zarządzone głosowanie imienne.

- Reklama -

I jeszcze jedna ważna zmiana. Osoby „pozostające we wspólnym pożyciu” z radnymi gmin nie będą mogły być członkami władz zarządzających, kontrolnych czy rewizyjnych, ani też pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Za sprawą nowych przepisów przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy „wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych”. W tym przypadku będzie on wykonywać uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników.

Zmieniona ustawa o samorządzie gminnym stwierdza ponadto, że w wykonywaniu swego mandatu radny ma prawo (jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób) do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych.

W ustawie uregulowano także zasady składania przez radnych interpelacji i zapytań dotyczących gminy do wójta. Będą musiały być one składane na piśmie do przewodniczącego rady, który będzie je przekazywał wójtowi, a ten będzie musiał udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Zarówno treść interpelacji i zapytań, jak też udzielonych odpowiedzi podawana będzie w BIP-ie oraz na stronie internetowej gminy.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.