- Reklama -

- Reklama -

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

- Reklama -

Wsparcie zostanie udzielone na sfinansowanie powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.:

– niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,

urząd MArszałkowski projekt

– zobowiązań cywilnoprawnych.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu trwają prace związane z opracowaniem formularza wniosku o udzielenie pożyczki, a także szczegółowych zasad udzielania wsparcia. Wszystkie dokumenty mają zostać jednak zatwierdzone do dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia, tj. do 28 września br. Wnioski o udzielenie pożyczek będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR, z kolei wnioski o udzielenie kredytów – banki współpracujące z ARiMR.

Z pomocy będą mogli skorzystać producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzący gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, a wsparcie będzie mogło zostać udzielone na sfinansowanie: niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i zobowiązań cywilnoprawnych.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

W przypadku pierwszej grupy zobowiązań pomoc polega na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych we wspomnianym czasie, związanych z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Na pożyczkę mogą liczyć producenci będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Środki zostaną przyznane maksymalnie na 10 lat, a ich całkowita suma nie może przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności. Do kwoty tej nie wlicza się odsetek. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w terminie do 15 października br. Wśród dokumentów, poza wnioskiem powinny się również znaleźć: oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieregulowanych należności, kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów, dokumenty potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Jeśli chodzi o pomoc na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, będzie ona polegała na dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r., wynikających z prowadzenia produkcji mleka, trzody lub owoców i warzyw. O kredyt będą mogli ubiegać się producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

W myśl rozporządzenia kredyt będzie mógł zostać udzielony maksymalnie na okres 8 lat, a jego kwota nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Przy czym kwota może zostać pomniejszona o kwotę udzielonej danemu producentowi rolnemu pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Jak wskazuje ARiMR, oprocentowanie będzie stanowić stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 1,7 punktu procentowego, przy czym kredytobiorca w pierwszych 2 latach od dnia zawarcia umowy będzie płacił oprocentowanie w wysokości 1%, a w kolejnych latach w wysokości 2,5%. Pozostałą część oprocentowania należną bankowi weźmie na siebie ARiMR.

Wniosek o udzielenie kredytu należy złożyć w banku współpracującym z Agencją, a do dokumentów należy także załączyć: oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, z wyszczególnieniem należności głównej i odsetek, kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów, dokumenty potwierdzające powstanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.