Wypożyczalnia sprzętu Kołodziej-baner górny

- Reklama -

Mają szanse na remont świetlic

Podstawowym celem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności lokalnych i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych wzdłuż granicy międzypaństwowej na rzece Bug. Stowarzyszenie skupia 73 samorządy. Wśród nich jest gmina Goraj. Z naszego powiatu do Stowarzyszenia należą też Tarnogród i Biszcza. 

W ostatnim czasie odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia w Lublinie, na którym był też wójt gminy Goraj. Włodarz przypomniał, że w minionych latach odbył się nawet festyn, który był zorganizowany ze środków pochodzących od Stowarzyszenia. Teraz korzyści mogą okazać się dużo większe. – Pojawiają się środki na doposażenie i remonty świetlic. Członkowie Stowarzyszenia będą mogli aplikować o te środki. Mam nadzieję, że skorzystamy również i my – mówił Antoni Łukasik.

- Reklama -

Przybliżmy trochę cele, jakie przyświecają temu Stowarzyszeniu. Otóż głównym zadaniem, jakie stawiają sobie jego członkowie, jest integracja samorządów strony polskiej w Związku Transgranicznym EUROREGION BUG, a także wspomaganie i promocja transgranicznych form współpracy. Ważne jest również upowszechnianie dorobku kulturowego i tradycji społeczności przygranicznych i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy infrastruktury terenów przygranicznych, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w gaz, wodę, budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych. Istotne jest także działanie na rzecz ochrony środowiska na obszarze EUROREGIONU BUG oraz wspomaganie działań władz regionu zmierzających do utworzenia specjalnych stref ekonomicznych w rejonach przygranicznych oraz systemu lokalnych i ponadlokalnych przejść granicznych, wspieranie różnych form współpracy w zakresie edukacji, sportu, turystyki i ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla samorządów EUROREGIONU BUG oraz prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych i projektowych mających na celu wspólne rozwiązywanie przez samorządy problemów. Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową i promocyjną dotyczącą EUROREGIONU BUG i jego członków. Aktywnie uczestniczy w opracowaniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a także pozyskuje środki finansowe w ramach zewnętrznych form wsparcia ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Członkami Stowarzyszenia mogą być samorządy z terenu województwa lubelskiego. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest przedstawienie przez radę samorządu uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęciu jego Statutu. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.