LUBELSKIE POMAGA POTRZEBUJĄCYM

Pomoc osobom z problemami natury społecznej i materialnej należy do najtrudniejszych spraw, z jakimi zmagają się samorządy. Problemy te stanowią barierę, którą trudno jest pokonać bez kompleksowych rozwiązań ze strony lokalnych instytucji. Dlatego w związku z działaniem 11.1 Aktywne włączenie, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór projektów, które mają pomóc w poprawie sytuacji najbardziej potrzebujących. W puli środków przeznaczonych na dofinansowania znajdzie się prawie 100 milionów złotych. Konkurs jest skierowany do lubelskich jednostek pomocy społecznej, i partnerujących im organizacji pozarządowych, które chcą współtworzyć kompleksowy system wsparcia dla osób w trudnej sytuacji osobistej i zawodowej.

Dla tych, którzy potrzebują wsparcia

Wykluczenie społeczne wpływa na wiele aspektów życia dotkniętych nim osób. Może polegać na braku dostępu do edukacji i usług medycznych, jak również na trudnościach w znalezieniu pracy ze względu na niepełnosprawność lub wiek. Każdy przypadek jest inny, dlatego także pomoc musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Indywidualizacja wsparcia jest priorytetowym zadaniem, które w ramach działania Aktywne włączenie realizują projektodawcy. W tym czasie podpisano 141 umów z wnioskodawcami, na kwotę ponad 184 milionów złotych. Z pomocy skorzystało prawie 4 000 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, bezdomne czy posiadające niskie kwalifikacje. Każda z nich mogła liczyć na diagnozę potrzeb i pomoc, jakiej potrzebowała najbardziej.

Informacje w zasięgu ręki

Od 30 kwietnia br. trwa nabór projektów w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie. Konkurs dedykowany jest przede wszystkim Ośrodkom Pomocy Społecznej, którym dzięki zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego łatwiej będzie aplikować o dofinansowania. Razem z nimi do konkursu mogą przystąpić partnerskie organizacje pozarządowe, które chcą wspomóc realizację wsparcia dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej. W złożeniu i napisaniu wniosku pomoże Wojewódzki Urząd Pracy, który specjalnie w tym celu powołał Mobilny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. – Do jego zadań należy udzielanie informacji związanych z procedurą wyboru projektów do dofinansowania, a także pomoc w przygotowaniu samych wniosków, czy to w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, czy w siedzibie wnioskodawców – mówi Małgorzata Sokół, dyrektor WUP. – Punkt oferuje pomoc doświadczonych pracowników naszej instytucji także na etapie realizacji projektu – dodaje.

Zyskaj dofinansowanie!

Konkurs jest szansą dla lubelskich jednostek pomocy społecznej i partnerskich organizacji samorządowych, by wspomóc je w działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem m.in. poprzez programy diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, a także pośrednictwo pracy, szkolenia i staże. Pula środków przeznaczonych na konkurs w ramach Aktywnego włączenia wynosi prawie 100 milionów złotych. Projektodawcy otrzymali na przygotowanie wniosków sporo czasu. Nabór potrwa do 28 grudnia 2018 roku. Na każdym etapie pracy nad wnioskiem można uzyskać pomoc w Mobilnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.

Dowiedz się więcej na www.rpo.lubelskie.pl i LubelskieFunduszeEuropejskie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.