- Reklama -

- Reklama -

Kto zastąpi Adama Wlazia? Gmina Biszcza szuka sekretarza

- Reklama -

Wójt gminy Biszcza ogłosił konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – sekretarz gminy. Wymagania, jakie stawia samorząd przed kandydatami, to między innymi pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, nieposzlakowana opinia. Od osób, które będą ubiegać się o pracę na tym stanowisku, wymagane jest wyższe wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia, z zaznaczeniem, że preferowane są kierunki takie jak prawo bądź ekonomia. Kandydaci powinni też posiadać co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w tym najlepiej co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku.

W ogłoszeniu wskazano także wymagania dodatkowe, którymi musi wykazać się kandydat do pracy w urzędzie, a są to: samodzielność i dobra organizacja pracy, zdolności analityczne i umiejętność stosowania przepisów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w przeprowadzaniu audytów na stanowiska pracy. Ważna jest również komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego, biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, a także prawo jazdy kategorii B.

- Reklama -

Do zadań sekretarza gminy należą w szczególności: opracowanie projektów struktury organizacji urzędu, nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał rady i zarządzeń wójta gminy, analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, zapewnienie skuteczności sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy. Sekretarz gminy odpowiedzialny jest także za organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, organizację pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, zapewnienie obsługi techniczno-biurowej rady gminy i wójta, bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Pracownik pełniący tę funkcję pełni nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków. Jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli. Sekretarz powinien inicjować i tworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

Oferty można składać do 28 listopada br. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu. Informacja o wyniku konkursu będzie później umieszczona na stronach gminy Biszcza.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie gminy pod adresem: https://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//ogloszenie_sekretarz.pdf

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.