- Reklama -

Konkurs na dyrektora ZSL

Kto może ubiegać się o stanowisko dyrektora? Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje, ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.

Oferty osób powinny także zawierać uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Do oferty należy także dołączyć kopię dowodu osobistego, życiorys i zaświadczenie lekarskie. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

- Reklama -

Oferty należy składać w Ministerstwie Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (sekretariat Departamentu Leśnictwa p. 366), w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju".

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Środowiska. Termin składania ofert upływa z dniem 26 kwietnia 2017 r. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.