- Reklama -

Kłopotliwa budowa wieży telefonii komórkowej

Jedna z firm telefonii komórkowej chce budować wieżę w Goraju. Mieszkańcy twierdzą, że inwestycja jest wykonywana za ich plecami.

Przeciw budowie wieży mieszkańcy gminy Goraj zebrali ponad 150 podpisów. Inwestycja ma być zlokalizowana przy ul. Janowskiej. – Wobec licznych kontrowersji i wątpliwości mieszkańców Goraj, proszę pana wójta gminy Goraj Antoniego Łukasika o bardzo dokładne przedstawienie wszystkich informacji, które urząd na ten temat posiada – apeluje radny Paweł Kuraś. Prosi o informację na temat całej ścieżki budowy tego obiektu. – Jak wiadomo, w Polsce obowiązują pewne przepisy i regulacje dotyczące prawa budowlanego, czy Urząd Gminy w Goraju prowadzi jakiekolwiek postępowanie administracyjne w tej sprawie? Sprawa budowy   wieży bez konsultacji społecznych i wiedzy mieszkańców znana jest w opinii publicznej od ponad miesiąca, co pan wójt zrobił przez ten czas celem wyjaśnienia całej sprawy? Jakie kroki Urząd zamierza podjąć w najbliższej przyszłości? – pyta radny.Stanowczo podkreśla, że budowa samej wieży z pewnością pozytywnie wpłynie na zasięg telefonów, wywoła pozytywne skutki dla mieszkańców, jednak ogromne wątpliwości budzi sama lokalizacja wieży. Ogranicza to w przyszłości możliwości urbanizacyjne miejscowości i budowy kolejnych domostw. Ważnym aspektem jest też czynnik ekonomiczny, czy ta wieża nie może być budowana na działce gminnej czy też sołeckiej, tak żeby to wszyscy mieszkańcy mieli z tego korzyść a nie tylko jedna prywatna osoba. Zwrócił również uwagę na czynnik zdrowotny, w Internecie można zapoznać się z licznymi materiałami dotyczącymi szkodliwości dla zdrowia ludzkiego tego typu przedsięwzięć, które budowane są blisko domostw. Można mieć zasięg w telefonie również wtedy, gdy przedmiotowa wieża stanie kilkaset metrów czy kilometr dalej. Liczy na szybką interwencję organów Urzędu i przedstawienie mieszkańcom rzetelnej informacji na ten temat.

Wiedząc, że z inicjatywy społecznej mieszkańców Goraja zostało skierowane również pismo do starosty powiatu biłgorajskiego, ma nadzieję, że sprawą zajmie się także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju, a być może również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Do dnia złożenia przez radnego interpelacji, a więc 12 marca Urząd Gminy Goraj nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego dotyczącego ewentualnej budowy stacji telefonii komórkowej. 13 marca 2019 roku wpłynął wniosek od firmy P4 Sp. z o o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie ewidencyjnym Goraja. Cała procedura wymaga uzyskania wielu uzgodnień i zezwoleń.

Jak twierdzi wójt, ze wstępnego rozeznania sprawy wynika, że złożony wniosek jest niekompletny i wymaga uzupełnienia między innymi o tak ważne dane jak wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, i zwierząt. – W związku z tym na chwilę obecną nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na szczegółowe pytania, ponieważ sam ich nie znam – twierdzi wójt. Podkreśla, że takie przedsięwzięcie jak budowa stacji bazowej telefonii komórkowej traktowane jest w prawie polskim jako inwestycja celu publicznego i może być realizowane jedynie na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.

- Reklama -

Wójt gminy czy też Urząd Gminy Goraj posiada kompetencje jedynie w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ponadto jeżeli działka nie byłaby objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponieważ obecnie zaproponowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, weryfikację co do zgodności z zapisami tego planu prowadzi w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę Starostwo Powiatowe.

Wójt Antonii Łukasik, mając na względzie petycję mieszkańców Goraja z 4 marca br., zwrócił się do starosty biłgorajskiego z zapytaniem czy Starostwo Powiatowe w Biłgoraju wydawało decyzje czy zgody, lub czy toczy się jakiekolwiek postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Goraj. 15 marca otrzymał odpowiedź, że urząd  nie prowadzi postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia na budowę, nie zostały wydane decyzje lub zgody na budowę tej inwestycji.

Wójt zwrócił się również do pełnomocnika firmy Play o udzielenie odpowiedzi na pytania: W jakiej odległości od najbliższych zabudowań jest planowana lokalizacja wieży nadajnikowej? Czy przedmiotowa lokalizacja wieży, Państwa zdaniem, może lub będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców miejscowości? Czy przedmiotowa lokalizacja wieży, Państwa zdaniem, może lub będzie stanowić zagrożenie dla fauny i flory? W jakiej odległości od wieży może lub będzie oddziaływać promieniowanie elektromagnetyczne i jaki może mieć wpływ na ludzi?

Dodatkowo wójt zaproponował rozważenie zmiany lokalizacji, a także sugerował zorganizowanie spotkania z mieszkańcami. Jeżeli do takiego spotkania dojdzie, będzie postulował zmianę lokalizacji przedsięwzięcia.

Wójt odniósł się również do pytania radnego dotyczące konsultacji społecznych zorganizowanych przez urząd z mieszkańcami. – Mogą być one prowadzone jedynie po wszczęciu jakiegokolwiek postępowania. Ponieważ proceduralnie Urząd Gminy nie jest uprawniony do podejmowania działań prawnych, jak już wyjaśniłem powyżej, żadne postępowanie w tej sprawie nie było prowadzone. Natomiast obecnie, tj. po wpłynięciu wniosku od firmy P4 sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie będzie wszczęte i w jego ramach zostaną zawiadomione strony postępowania oraz ogół społeczeństwa poprzez obwieszczenia – twierdzi wójt. Dodaje, że oczywiste jest, iż powyższa procedura będzie prowadzona w celu zweryfikowania, czy podana lokalizacja wieży będzie miała negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców lub na pobliskie środowisko fauny i flory, i czy w ogóle w tej lokalizacji może być realizowana.

Ponadto do Urzędu Gminy Goraj wpłynął wniosek od pełnomocnika Spółki P4 sp. z o.o. o wydanie wypisu i wyrysu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek ewidencyjnych zlokalizowanych w niedalekiej odległości od cmentarza w Goraju. Wydany wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek jest jedynie urzędowym poświadczeniem stanu faktycznego, a nie zgodą na rozpoczęcie inwestycji. – Co do tematu lokalizacji wieży pragnę wyjaśnić, iż przedmiotowa firma nie zwracała się bezpośrednio do Urzędu Gminy Goraj celem wyboru lub pomocy we wskazaniu jej lokalizacji. Podsumowując, w mojej opinii, jak i opinii wielu mieszkańców Goraja, lokalizacja wieży budzi wiele obaw i wątpliwości. Jako demokratycznie wybrany przedstawiciel lokalnego społeczeństwa w pełni zgadzam się z wolą znacznej części mieszkańców i uczynię wszystko dla ochrony ich dóbr osobistych – zaznacza na zakończenie wójt.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.