- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Kandydat podpisał umowę, ale pracy nie podjął – jak powinien postąpić pracodawca

Po pomyślnej dla siebie rekrutacji kandydat nie podjął pracy u pracodawcy, choć zdążył już podpisać z nim umowę o pracę. Jakie kroki musi teraz poczynić pracodawca, aby tę umowę rozwiązać? Czy powinien ją rozwiązać np. poprzez porozumienie stron i wystawić świadectwo pracy, czy może ją po prostu zniszczyć?

W razie niepodjęcia pracy przez pracownika pracodawca musi rozwiązać umowę o pracę.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy o pracę. Jeżeli więc strony zawarły umowę o pracę i wskazały w niej termin rozpoczęcia pracy, to do nawiązania stosunku pracy doszło w terminie wskazanym w umowie, niezależnie od tego, czy pracownik faktycznie w tym dniu przystąpił do pracy.

Pracodawca musi rozwiązać umowę

W sytuacji gdy pracownik – mimo zawartej umowy o pracę – nie podjął pracy u pracodawcy, umowa może być rozwiązana na ogólnych zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy. W tym zakresie pracodawca ma do wyboru 3 poniższe rozwiązania.

  1. Dyscyplinarka za niestawienie się w pracy
    Po pierwsze, niestawienie się pracownika do pracy i nieusprawiedliwienie przyczyn nieobecności w pracy może skutkować rozwiązaniem umowy przez pracodawcę w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. W takim przypadku pracodawca ma miesiąc na rozwiązanie umowy w tym trybie, licząc od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
  2. Rozwiązanie za wypowiedzeniem
    Po drugie, pracodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony, pracodawca wypowiadając umowę, musi wskazać przyczynę wypowiedzenia.
  3. Porozumienie stron
    Trzecim sposobem jest rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. W tym trybie można rozwiązać każdą umowę o pracę, w każdym czasie. Termin rozwiązania umowy wskazują strony w treści porozumienia. Nie trzeba wskazywać przyczyny rozwiązania umowy.

Obowiązek wydania świadectwa

- Reklama -

Niezależnie od tego, w jakim trybie dojdzie do rozwiązania umowy, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 26, art. 97 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

 

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz
specjalista w zakresie prawa pracy

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.