Jesteś w trudnej sytuacji? Postaraj się o stypendium szkolne

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Turobin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Co to jest trudna sytuacja materialna? Jak podają urzędnicy, występuje ona, kiedy w danej rodzinie pojawiają takie problemy jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września br. w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie ul. Piłsudskiego 34 (budynek szkoły) I piętro pokój nr 37.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2017 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki). Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2017 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.