- Reklama -

Jesteś w trudnej sytuacji? Postaraj się o stypendium szkolne

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Turobin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Co to jest trudna sytuacja materialna? Jak podają urzędnicy, występuje ona, kiedy w danej rodzinie pojawiają takie problemy jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września br. w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie ul. Piłsudskiego 34 (budynek szkoły) I piętro pokój nr 37.

- Reklama -

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2017 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki). Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2017 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.