Automax

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu

Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za realizację budżetu w 2017 roku było 6 głosów "przeciw". Mimo to Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium. Głosowanie miało miejsce 24 maja.

Budżet powiatu na 2017 r. zakładał dochody powiatu w kwocie 99 838 mln zł, z tego planowane dochody bieżące wynosiły 90 935 mln zł., a planowane dochody majątkowe – 8 902 mln zł. W trakcie roku budżet był zmieniany, na skutek pozyskania dodatkowych dochodów na realizację zadań powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane dochody budżetu powiatu wyniosły 107 mln 480 tys zł, z tego dochody bieżące planowano w kwocie 91 mln 717 tys zł (86,26% dochodów ogółem), a dochody majątkowe planowano w wysokości 14 mln 763 tys. zł (13,74% dochodów ogółem). Planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku są wyższe od zaplanowanych dochodów o kwotę 7 mln 642 tys zł. co było spowodowane przede wszystkim przyjęciem pomocy finansowej od gmin głównie na realizację modernizacji i przebudowy dróg powiatowych, dotacji z Lasów Państwowych na przebudowę dróg powiatowych, uzupełnienia subwencji ogólnej oraz pozyskania środków z innych źródeł na realizację zadań bieżących powiatu.
Plan dochodów budżetowych na koniec roku został zrealizowany w kwocie 105 mln 997 tys. zł tj. 98,62% planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 92 055 mln zł (99,29% planu), a dochody majątkowe wykonano w wysokości 13 mln 942 tys. zł (94,44% planu). Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2017 roku są o 1 mln 281 tys. zł. wyższe niż w 2016 roku, a wskaźnik wykonania dochodów w 2017 r. wynosi 98,62% a w 2016 roku wynosił 99,5%. Wynikło to z niższej realizacji dochodów majątkowych w roku bieżącym niż w roku poprzednim.

Budżet zakładał wydatki powiatu w kwocie 100 mln 666 tys zł. W wyniku zmian w ciągu roku budżetowego plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 113 mln 486 tys. zł. na skutek pozyskania dodatkowych środków z pomocy finansowej od gmin, środków budżetu państwa, środków pozyskanych z innych źródeł oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków niewykorzystanych w 2016 roku.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano wydatki powiatu w wysokości 107 mln 292 tys. zł., tj. 94,54% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 85 mln 320 tys. zł., tj. 94,82% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 21 mln 972 tys. zł. tj. 93,49% planu.
Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika głównie z oszczędności związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek powiatowych oraz oszczędności powstałych w związku z realizacją bieżących zadań powiatu. Natomiast nieco niższa niż zakładano realizacja wydatków majątkowych wynika z powstania oszczędności po przetargowych związanych zwłaszcza z realizacją inwestycji drogowych oraz niższymi niż zakładano wydatkami na projekty unijne głównie wynikające z opóźnień w realizacji projektu „ e-geodezja cyfrowy zasób województwa lubelskiego”. Wydatki bieżące powiatu w roku 2017 były o 4 mln 181 tys. zł. wyższe niż w roku 2016 (o 5%) co wynika ze wzrostu zarówno wydatków płacowych, jak i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu i zadań zleconych oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek powiatu i szkół. Natomiast wydatki majątkowe powiatu w 2017 były o 2 mln 385 tys. zł niższe niż w roku 2016.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.