- Reklama -

- Reklama -

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu

Na sesji 18 czerwca Rada Powiatu Biłgorajskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

- Reklama -

Radni swoją decyzję podjęli po przedstawieniu informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowego planu finansowego za miniony rok, przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Zarząd Powiatu absolutorium otrzymał jednogłośnie. – Dziękuję wszystkim za udzielenie absolutorium. Minęło 2,5 roku od początku naszej kadencji. Podsumowując ten czas chciałbym stwierdzić, że współpraca ze wszystkimi radnymi, z każdym z osobna, jest dla mnie wielką przyjemnością. Życzyłbym sobie, żeby taka współpraca była we wszystkich samorządach – mówił po głosowaniu radnych starosta Szarlip.

Ubiegłoroczny budżet przedstawił starosta Andrzej Szarlip. Podkreślał, że powiat biłgorajski w minionym roku osiągnął dochody budżetowe w kwocie blisko 168 mln zł, co stanowi około 120% planu. Natomiast wydatki budżetowe powiatu zrealizowano w kwocie 143 mln zł, co stanowiło ponad 91% zakładanego planu. Miniony rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 25 mln zł. – Tak dobra realizacja budżetu wynikała z pozyskania dodatkowo 58,5 mln zł środków budżetowych na realizację najważniejszych zadań powiatu – mówił. W ramach tych środków pozyskano ponad 25,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozwój infrastruktury szpitalnej, z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano kwotę 12,8 mln zł na rozwój infrastruktury drogowej. Z programów unijnych pozyskano środki w kwocie ponad 16,1 mln zł na rozwój infrastruktury oświatowej i geodezyjnej oraz realizację programów edukacyjnych w szkołach i na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii „COVID-19” w domach pomocy społecznej, od gmin – głównie na cele drogowe – pozyskano 4 mln zł.

 Andrzej Szarlip przypomniał, że powiat w 2020 r. pozyskał także znaczące środki pozabudżetowe w kwocie ponad 19,5 mln zł na realizację programów aktywizujących rynek pracy, programów wspierających osoby niepełnosprawne oraz programów w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach tych środków pozyskano w Powiatowym Urzędzie Pracy dodatkowe środki w kwocie 17,4 mln zł na aktywizację bezrobotnych. Natomiast z PFRON pozyskano 2,2 mln zł na realizację programów wspierających osoby niepełnosprawne, takich jak „Wyrównywanie różnic między regionami”, „Rehabilitacja 25+”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz projekt „Door-to-door”. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej pozyskało z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Narodowego Centrum Kultury dodatkowe środki w kwocie prawie 80 tys. zł na wsparcie swojej statutowej działalności.

- Reklama -

– W minionym roku pozyskano w różnej formie na zadania realizowane przez powiat dodatkowe środki w łącznej kwocie 78 mln zł. Część tych środków oczywiście będzie wydatkowana także w roku bieżącym i latach następnych. Warto w tym miejscu nadmienić, że w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców i osób samozatrudnionych w ramach Tarczy Antykryzysowej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowaliśmy środki w kwocie ponad 31,5 mln zł – mówił starosta. Dodał, że na inwestycje w rozwój infrastruktury powiatowej wydatkowano łącznie kwotę prawie 39 mln zł. Większość z tej kwoty prowadzonych przez powiat inwestycji, na które przeznaczono ponad 80% środków, dotyczyła nakładów na rozwój infrastruktury drogowej powiatu oraz bazy oświatowej zwłaszcza w obszarze szkolnictwa zawodowego. Na inwestycje i remonty w obszarze rozwoju sieci drogowej powiatu w 2020 roku wydatkowano kwotę 19,5 mln zł. Na inwestycje w obszarze edukacji wydatkowano w 2020 roku środki w kwocie ponad 12,5 mln zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne powiatu poniesione w ubiegłym roku wyniosły niemal 7 mln zł.

Andrzej Szarlip zauważył, że w ubiegłym roku udało się zrealizować wiele zadań, rozwijając istniejącą infrastrukturę drogową, poprawiając istniejącą bazę oświatową czy techniczną jednostek powiatowych. Realizowano wiele projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół. – Wspieraliśmy aktywnie działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii w domach pomocy społecznej, rodzinach zastępczych, szkołach czy przede wszystkim lokalnym rynku pracy. Były to zadania oczekiwane przez mieszkańców i służące rozwojowi Ziemi Biłgorajskiej i w mojej ocenie bardzo potrzebne. W ubiegłym roku pozyskano znaczące środki z funduszy centralnych na rozpoczęcie w bieżącym roku modernizacji infrastruktury szpitalnej, podjęcia kolejnych inwestycji drogowych, projektów wspierających osoby niepełnosprawne, projektów związanych z edukacją – mówił. Dodał, że zarówno budżet, jak i jego wydatkowanie były przedmiotem obrad poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu, o konkretnych inwestycjach informowano na bieżąco podczas sesji Rady Powiatu. – Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo serdecznie proszę państwa radnych o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok – mówił.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.