- Reklama -

- Reklama -

Jak jest z pracą w powiecie biłgorajskim? Mamy aktualne dane

Powiat biłgorajski coraz lepiej wygląda na rynku pracy. Stopa bezrobocia w naszym powiecie to w tej chwili 4,7%, podczas kiedy w województwie lubelskim bezrobocie dotyka w tej chwili 7,2% mieszkańców. Najbardziej poszukiwani są pracownicy do przetwórstwa owocowo-warzywnego. Najwięcej ludzi bez pracy pozostaje w samym Biłgoraju, najniższe bezrobocie jest w gminie Łukowa. Aktualne dane dla "NoWej Gazety Biłgorajskiej" przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.

- Reklama -

30 kwietnia 2022 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju wyniosła 2158 osób, w tym 1121 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 305 osób w porównaniu do końca kwietnia 2021 roku, gdy zarejestrowanych było 2463 osób, w tym 1240 kobiet.

Bezrobotni w powiecie biłgorajskim według miejsca zamieszkania 

Według stanu na 31 marca 2022 roku największa liczba osób bezrobotnych występowała w:

  • mieście Biłgoraj – 624 osoby (28% ogółu),
  • gminie Biłgoraj – 345 osób (15,5% ogółu),
  • gminie Józefów – 187 osób (8,4% ogółu).

Najmniej bezrobotnych było w gminach:

  • Łukowa – 63 osoby (2,8% ogółu),
  • Obsza – 65 osób (2,9% ogółu),
  • Biszcza – 67 osób (3% ogółu).

 

Kto najłatwiej znajdzie pracę w powiecie biłgorajskim?

W kwietniu 2022 r. urząd pozyskał najwięcej ofert pracy na stanowiska magazynierów oraz pracowników przetwórstwa owocowo-warzywnego. Jednak stanowiska pracowników w przetwórstwie owocowo-warzywnym to oferty pracy sezonowej. Są to miejsca pracy zgłaszane do urzędu systematycznie każdego roku od kilku lat.

W 2022 roku z powodu podjęcia pracy (bez staży, przygotowań zawodowych dorosłych i prac społecznie użytecznych) z ewidencji bezrobotnych wyłączonych zostało 369 osób, co stanowi 45,6% ogółu wyrejestrowanych. W analogicznym okresie 2021 roku z powodu podjęcia pracy wyłączono 333 osoby (44,2% ogółu wyrejestrowanych). Liczba wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy zwiększyła się o 66 osób, a procentowy udział osób wyłączonych z powodu podjęcia pracy w ogólnej liczbie osób wyrejestrowanych zmniejszył się o 1,4  punktu procentowego w stosunku do stanu na koniec marca 2021 roku.

- Reklama -

Spośród osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy 355 osób bezrobotnych, to jest 20,7%, podjęło pracę subsydiowaną, a 1358, czyli 79,3%, niesubsydiowaną.

 

Wśród bezrobotnych więcej jest kobiet

W ewidencji PUP zarejestrowanych było 1141 bezrobotnych kobiet. W stosunku do stanu z marca 2021 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 135 osób. Udział procentowy kobiet w liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,7 punktu procentowego. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku kobiety stanowiły 51,3% ogółu bezrobotnych, natomiast w końcu marca 2021 roku 49,6%.

Bezrobotni w powiecie biłgorajskim według wieku

W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku od 25 do 34 lat – grupa liczy 694 osoby, co stanowi 31,2% ogółu bezrobotnych, 485 osób, czyli 21,8% to bezrobotni w wieku 35-44 lata, 19% to osoby w wieku 18 do 24 lat – to 423 osoby, 14,2% to były osoby pomiędzy 45. a 54. rokiem życia w liczbie 316 bezrobotnych natomiast 170 osób było w wieku od 55 do 59 lat i stanowiły 7,6%. Najmniej liczną grupą wiekową byli bezrobotni powyżej 60 lat, to jest 137 osób, i było to 6,2% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotni w powiecie biłgorajskim według wykształcenia

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia, zauważa się, że najliczniejsze grupy wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 660 osób, czyli 29,7% ogółu bezrobotnych oraz zasadniczym zawodowym – 493 osoby to jest 22,2%. Trzecią, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem wyższym mianowicie 397 osób – 17,8%. Z kolei 387 osób, czyli 17,4% ogółu bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niższe. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w liczbie 288 osób i wynosiło to 12,9% ogółu bezrobotnych.

 

Nie wygląda to źle

Powiat biłgorajski wygląda coraz lepiej na regionalnym rynku pracy. Na koniec 2020 roku, największe bezrobocie na Lubelszczyźnie było w powiecie włodawskim. Tam bez pracy pozostawało aż 14,8% mieszkańców. Dalej powiaty: hrubieszowski – 12,5% i chełmski – 11%. Wśród powiatów z najniższym bezrobociem w województwie lubelskim są: łukowski – 3,6%, lubelski – 4,5% i właśnie biłgorajski 4,6%. 

 

Z analizy ofert pracy wynika, że w I kwartale 2022 roku urząd pozyskał najwięcej ofert pracy na stanowiska: pracowników prac dorywczych, dla pracowników czynności pomocniczych, kucharzy/pomocy kuchennych, techników prac biurowo-administracyjnych oraz sprzedawców. Oferty pracy na stanowiska pracownika prac dorywczych oraz pracowników czynności pomocniczych były zgłoszone w celu uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu, a w konsekwencji celem zatrudnienia cudzoziemca.

Stanowiska technika prac biurowych/administracji to w zdecydowanej większości formy aktywizacji w ramach miejsc stażowych, najczęściej są tworzone w jednostkach publicznych.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.