- Reklama -

Jak głosować na wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego?

Znane są już projekty, na które można będzie głosować w ramach budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 150 tys. zł.

- Reklama -

Pierwotnie z całego miasta wpłynęło łącznie dziesięć propozycji. Głosować można na osiem. Pracownicy Urzędu Miasta sprawdzali je pod względem formalnym. Głosowanie odbywać się będzie od 15 lutego do 15 marca. Będzie ono ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców. Karty do głosowania będzie można składać do urny znajdującej się w biurze podawczym Rady Miasta lub drogą pocztową. Do realizacji wybrane mają być te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku na budżet obywatelski.

 

Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

 

1. Wyboru zadań, spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, dokonują mieszkańcy w głosowaniu, dla którego potrzeb wyznacza się punkt do głosowania, tj. budynek Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj – biuro podawcze.

2. Głosowanie odbywa się od dnia 15 lutego do dnia 15 marca 2017 roku.

3. Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców.

4. Głosowanie odbywa się poprzez:

– złożenie karty do głosowania do urny znajdującej się w biurze podawczym w Urzędzie Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj, lub

– przekazanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj w kopercie z dopiskiem “GŁOSOWANIE – budżet obywatelski na 2017 rok” pod warunkiem, że wpłynie ona do Urzędu Miasta Biłgoraj w terminie ustalonym w ust. 2. Koperta bez otwierania jest wrzucana do urny.

5. Karta do głosowania stanowi załącznik  do niniejszego regulaminu.

6. Kartę w formie papierowej udostępnia się w Urzędzie Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj w biurze podawczym oraz na stronie internetowej miasta www.bilgoraj.pl w formie przeznaczonej do samodzielnego wydruku.

7. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

8. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

9. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

10. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

11. Każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jedno zadanie.

12. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności zadań na liście do realizacji.

13. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Dla określenia wartości projektów stosuje się wycenę ostateczną zadań dokonaną przez burmistrza.

14. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje losowanie.

15. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

16. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków. 

17. Wszelkie informacje związane z wyborem zadań do realizacji podawane będą do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej miasta www.bilgoraj.pl.

 

 

Oto pomysły mieszkańców na rozdysponowanie 150 tys. zł. 

Kolejność zadań na liście została ułożona podczas losowania.

 

1. Siłownia zewnętrzna  zalew Bojary

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców Osiedla Bojary.

Lokalizacja – zalew Bojary, teren należący do Miasta, administrowany przez OSiR.

Zadanie obejmuje montaż urządzeń fitness o różnym stopniu trudności oraz trampoliny ziemnej przy zalewie Bojary. Szacowany koszt zadania – 99 800 zł.

2Modernizacja boiska przy ul. Bagiennej w Biłgoraju

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców z terenu całego miasta.

Lokalizacja: ul. Bagienna obok placu zabaw i łącznika ul. Bagiennej z ul. Targową.

Zadanie obejmuje wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni boiska, zamontowanie urządzeń do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz jego ogrodzenie, ponadto wyposażenie w ławki i stojaki na rowery.

Szacunkowy koszt zadania – 145 000 zł.

3. Bezpieczne i nowoczesne stojaki rowerowe w Biłgoraju

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców z terenu całego miasta.

Lokalizacja: teren całego miasta – 24 punkty.

Zadanie obejmuje ustawienie w najbardziej popularnych miejscach publicznych stojaków rowerowych typu “U” zestawów po 6 rowerów i po 2 rowery.

Szacunkowy koszt zadania – 84 550 zł.

4. Budowa i modernizacja kortów tenisowych

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców z terenu całego miasta.

Lokalizacja – OSiR Biłgoraj.

Zadanie obejmuje modernizację dwóch istniejących kortów (wymiana starych piłkochwytów i wykonanie oświetlenia) oraz budowę jednego nowego kortu na terenie OSiR.

Szacowany koszt zadania – 98 000 zł.

5. Plac zabaw SITARSKA – budowa małej architektury dla małych mieszkańców Biłgoraja

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców z terenu całego miasta.

Lokalizacja – w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni SITARSKA.

Zadanie obejmuje budowę bezpiecznej nawierzchni i montaż urządzeń zabawowych oraz oświetlenie placu zabaw.

Szacunkowy koszt zadania – 56 600 zł.

6. Łączymy pokolenia – siłownia dla dzieci, dorosłych i seniorów

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców Osiedla Śródmieście i Nadstawna.

Lokalizacja – ul.  Lubelska, działki Urzędu Miasta położone za blokami nr 26 i 30.

Zadanie obejmuje montaż urządzeń fitness w ilości 10 szt., montaż dwóch stołów do gry w szachy, budowę placu zabaw dla dzieci, montaż ogrodzenia, ławek, stojaków na rowery,  budowę zadaszonego grilla oraz utwardzenie i oświetlenie placu.

Szacunkowy koszt zadania – 100 000 zł.

7. Modernizacja istniejącego kortu tenisowego 

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców ulicy Łąkowej i ulic sąsiadujących.

Lokalizacja – ul. Łąkowa 13 za budynkiem biurowym TBS.

Zadanie obejmuje budowę bezobsługowego boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa, piłkę siatkową, koszykową wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem.

Szacowany koszt  zadania – 103 500 zł.

8.Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców z terenu całego miasta.

Lokalizacja – boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 5.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy boiska szkolnego poprzez wykonanie wertykulacji, aeracji i piaskowania, dosiew trawy, wykonanie bramek i montaż ławek dla rezerwowych.

Szacunkowy koszt zadania – 50 000 zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.