- Reklama -

Jak bezpiecznie spędzić sylwestra?

Ponadto charakter „zabawowy” przedmiotowych imprez może spowodować uśpienie czujności osób bawiących się w najlepsze. Dlatego APELUJEMY! do ORGANIZATORÓW IMPREZ KARNAWAŁOWYCH, aby to oni stali na straży bezpieczeństwa we własnych lokalach rozrywkowych i zapewnili odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla osób biorących udział w zabawie, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem to oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach będących ich własnością.

Akty prawne:

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 191 z późniejszymi zmianami): Art. 3,  Art. 4.

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

 

Na podstawie powyższych przepisów organizator imprezy rozrywkowej obowiązany jest do przestrzegania zawartych w nich fundamentalnych zasad bezpieczeństwa pożarowego i sprawdzenia każdorazowo przed imprezą czy:

 

– Obiekt został wyposażony (zgodnie z właściwymi wymaganiami) w sprawne gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe, takie jak: hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pożarowej, urządzenia oddymiające, a także instalacje użytkowe będące na wyposażeniu obiektu, jak: elektryczna, piorunochronna, kominowa, gazowa (wymagane stosowne protokoły potwierdzające sprawność instalacji – dla każdej instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z przepisami, o których mowa, bądź wskazaniami producenta, jeśli stosowne przepisy tego dopuszczają);

 

– Oznakowano zgodnie z Polskimi Normami: drogi ewakuacyjne (kierunki ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne), miejsca rozmieszczenia gaśnic, hydrantów, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, miejsca usytuowania kurka głównego instalacji gazowej;

 

– Opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli tak, to czy jest aktualna;

 

– Wywieszono w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych;

 

– Zapewniono dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych jak hydranty, wyłącznik główny prądu, a także głównego kurka gazu itp.;

 

– Nie zastawiono dróg ewakuacyjnych, powodując zmniejszenia ich szerokości i nie składuje się na nich materiałów palnych, czy nie zamknięto trwale drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich szybkie otwarcie, czy nie zastosowano łatwopalnych wykładzin podłogowych, ścian, sufitów itd.;

 

- Reklama -

– Osoby obsługujące imprezę (pracownicy ochrony) zapoznani są z przepisami przeciwpożarowymi, a szczególnie z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w tym zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

 

– Czy zapewniono przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla służb i innych podmiotów ratowniczych.

 

W trakcie imprezy organizator jest obowiązany zwracać uwagę na:

– Bezpieczeństwo stosowania efektów specjalnych,

– Zakaz używania w przestrzeniach zamkniętych (salach) wyrobów pirotechnicznych

– Stan połączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych,

– Drożność dróg ewakuacyjnych i możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,

– Przejezdność dojazdów i zachowanie dostępu dla jednostek ratowniczych i specjalnych,

– Przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych,

– Zapewnienie ciągłości nadzoru nad przebiegiem imprezy przez służby (osoby) wyznaczone przez organizatora.

 

Jednocześnie przypominamy o zagrożeniach związanych z użytkowaniem pieców  na paliwo stałe i gazowe, zwłaszcza związanych z tlenkiem węgla popularnie nazywanym czadem.

 

 

Opracowanie:

st. kpt. Albert Kloc

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.