- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Inspirujące praktyki dla seniora

- Reklama -

Czytelnicy poprzednich artykułów poznali mocne i słabe strony wieku senioralnego. Wiemy, że osoby starsze mają ogromny potencjał. Wielu z nich jest gotowych dzielić się nim z innymi seniorami. Problemem może być brak motywacji do działania, brak wiedzy, jak się realizować i jak wykorzystywać swoje możliwości oraz brak zaufania do skuteczności własnych działań. Wyjaśniliśmy, jak można przezwyciężyć wątpliwości i pesymistyczne poglądy seniorów na samych siebie. Osoby starsze z Biłgoraja już dowiodły, że są pełne pomysłów i chęci do podejmowania inicjatywy. Bez wątpienia zdolności pozwalają im realizować przedsięwzięcia nietypowe, innowacyjne. Dlatego warto, żeby przyjrzeli się ciekawym przykładom z innych miejscowości. Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych wydana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podaje kilka interesujących przykładów.

Akademia Wolontariatu Seniora

Powstała, by zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych. Dostrzeżono, że dobrym rozwiązaniem jest wolontariat, międzypokoleniowa współpraca z młodzieżą. Seniorzy wspierają potrzebujących w szpitalach, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej. Seniorzy poznają, na czym polega wolontariat. Akademia nie tylko prowadzi działania społeczne. Pomaga seniorom rozwijać zainteresowania i pasje poprzez organizację warsztatów tematycznych (literackich, tanecznych, rękodzielniczych itp.). Jest miejscem zawierania nowych znajomości i wymiany doświadczeń.

Bank Czasu – Bankiem Życzliwości

Projekt oparty jest na idei wzajemnej pomocy. Zadaniem Banku jest pośredniczenie w wymianie usług i wsparcia. Bank umożliwia dzielenie się swoim wolnym czasem i umiejętnościami z innymi. Na potrzeby projektu powstał katalog usług. Uczestnicy ofiarują swoje usługo-godziny, czyli czas, umiejętności i talenty na rzecz potrzebujących konkretnej pomocy. Każda usługa ma jednakową wartość liczoną w godzinach, niezależnie od czynności: np. godzina spaceru jest warta godzinę pracy w ogrodzie. Usługodawca, wykonując pracę, zarabia czas pomocy dla siebie.

Godzinka w dobrym towarzystwie”

To cykliczne spotkania klubowe kreowane przez uczestników. Spotkania dzielą się na autorskie, podczas których czytelnicy prezentują własny dorobek artystyczny oraz tzw. gościnne z udziałem ludzi kultury. Tematyka spotkań jest omawiana w gronie klubowiczów, dostosowana do aktualnych potrzeb, a także bieżących wydarzeń kulturalnych. Organizowane są również wystawy fotografii amatorskiej, prowadzone są dyskusje tematyczne, prelekcje, prezentacje multimedialne, prezentacje literatury. Uczestnicy sami decydują o tematyce spotkań, samodzielnie je organizują, są animatorami wydarzeń. W projekcie seniorzy dzielą się sowimi pasjami i talentami, rozwijają je i czerpią inspiracje ze spotkań. Aktywizacja seniorów przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej, wzmocnienia więzi między uczestnikami oraz aktywnego udziału w życiu społecznym dzielnicy.

Gdyński Dialog z Seniorami”

To przedsięwzięcie złożone z kilku inicjatyw:

– Panel obywatelski z udziałem seniorów;

- Reklama -

– Spacery badawcze z udziałem seniorów;

– Dialog o ofercie aktywizacyjnej;

– Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych.

Wspólnym celem ww. inicjatyw było diagnozowanie oferty miasta z perspektywy seniorów i kształtowanie oferty oraz przestrzeni miejskiej w taki sposób, aby była ona jak najbardziej przyjazna starszym mieszkańcom.

Panel obywatelski służył przygotowaniu i wdrażaniu seniorów w działania partycypacyjne oraz w kształtowanie decyzji o polityce miasta Gdyni. Celem projektu było zdobycie opinii mieszkańców na temat świadczonych przez miasto Gdynia usług publicznych, ocena przestrzeni publicznej oraz uzyskanie wiedzy o aktywności seniorów. Zostały przeprowadzone wśród seniorów ankiety, zakres pytań dotyczył m.in.: organizacji przestrzeni i komunikacji miejskiej, działań władz miejskich na rzecz seniorów, usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz seniorów. Zastosowanie Panelu obywatelskiego jako narzędzia badań pozwoliło dotrzeć do mieszkańców, którzy nie wychodzą z domów i są często wykluczani z życia społecznego. Wykorzystanie wyników badania pozwala władzom samorządowym projektować usługi miejskie i przestrzeń publiczną, uwzględniając potrzeby mieszkańców. „Spacery” jako narzędzie działania to również włączenie seniorów w proces podejmowania decyzji, zwiększenie ich aktywności społecznej.

Dialog o ofercie aktywizacyjnej miał za zadanie przeprowadzenie ewaluacji miejskiej oferty aktywizacyjnej realizowanej przez Centrum Aktywności Seniora, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora. Zakresem działania Centrum Aktywności Seniora jest prowadzenie m.in.: Klubów Seniora, działalności informacyjnej, działalności edukacyjnej, imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących środowisko seniorów, kampanii na rzecz wzrostu społecznej wrażliwości na potrzeby osób starszych. Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych to projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Prowadzony był we współpracy z lokalnymi partnerami i ekspertami oraz bezpośrednimi interesariuszami usług. Dzięki projektowi wprowadzono zmiany w sposobie organizowania i świadczenia usług, które w dużym stopniu są dopasowane do potrzeb odbiorców. Rozbudowano również system wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam sąsiada”

Główny cel działalności Stowarzyszenia to rozwijanie sieci przyjaźni międzyludzkiej, międzypokoleniowej, integracji mieszkańców poprzez realizację pomysłów wnoszonych przez różne osoby i przy ich udziale. Działania są skierowane do każdej zainteresowanej osoby, jednak ze szczególnym nastawieniem na osoby starsze i samotne. Działania mają charakter bardzo różnorodny: wystawy świąteczne, uroczystości okolicznościowe, spotkania integracyjne mające na celu rozwijanie więzi międzyludzkich, jak np. projekt „Otwarta Szafa” polegający na możliwości wymiany ubrań. Stowarzyszenie upamiętnia ciekawe postacie, propaguje aktywność fizyczną poprzez wspólne spacery, dąży do tego, by każdy znalazł coś dla siebie, a także przy odrobinie pomocy mógł zrealizować swój pomysł na przyjaźń. W przyszłości zaprocentuje to np. zwiększeniem bezpieczeństwa każdej samotnej czy starszej osoby.

Ile z wyżej wymienionych pomysłów można przenieść na lokalny grunt biłgorajski? Warto się zastanowić. Niektóre z nich należałoby zaadaptować do warunków miasta i gminy Biłgoraj. Seniorzy dowiedli, że potrafią dokonać więcej niż sami przypuszczali, zanim rozpoczęli działalność społeczną. Jest prawdopodobne, że wystąpią z jeszcze innymi cennymi inicjatywami.

Artykuł powstał w ramach projektu „Wiek nie odbiera odpowiedzialności!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.