- Reklama -

- Reklama -

Urząd poszukuje inspektora

Burmistrz Miasta Biłgoraja ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. oświaty i wychowania. Wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 3100 zł do 4000 zł brutto. Dokumenty aplikacyjne składać można do dnia 29.11.2021 r. do godziny 15.

Osoby ubiegające się o stanowisko urzędnicze inspektor ds. oświaty i wychowania muszą spełnić szereg wymagań. Warunki:

Wykształcenie wyższe magisterskie: prawo lub administracja.
Co najmniej trzyletni staż pracy.
Pełna zdolność do czynności prawnych.
Korzystanie z pełni praw publicznych.
Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Nieposzlakowana opinia.
Znajomość obsługi pakietu MS Office.
Znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o systemie oświaty.

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagania dodatkowe

Umiejętność efektywnej organizacji pracy pod względem technicznym, logistycznym i ekonomicznym, zdyscyplinowanie, komunikatywność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, nastawienie na własny rozwój, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność współpracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m.in.:  

- Reklama -

 • Opracowywanie i analiza projektów organizacji szkoły na dany rok szkolny w oparciu o minimum programowe, ramowe plany nauczania oraz środki finansowe zarezerwowane w budżecie miasta oraz ich przedkładanie burmistrzowi do zatwierdzenia, wprowadzanie zmian w arkuszach w trakcie roku szkolnego.
 • Prowadzenie i załatwianie wszelkich spraw wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.
 • Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przez prawo.
 • Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 • Wykonywanie zaleceń kuratora oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami.
 • Koordynacja działalności placówek oświatowych z terenu miasta w zakresie pracy szkolnej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Nadzór i kontrola nad prowadzeniem SIO, w tym systematyczne sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w zakresie określonym przepisami o systemie informacji oświatowej oraz potwierdzanie prawidłowości wprowadzonych danych do SIO.
 • Prowadzenie baz danych oświatowych w tym terminowe wprowadzanie danych do SIO, będących w zakresie organu prowadzącego, oraz nadawanie uprawnień dostępu do SIO.
 • Prowadzenie SIO w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
 • Prowadzenie bieżącej analizy demograficznej miasta w zakresie niezbędnego określenia potrzeb rozwoju placówek oświatowych.
 • Przedstawianie propozycji z zakresu oświatowych innowacji organizacyjnych.
 • Koordynowanie działań, sporządzanie wniosków, rozliczanie i pomoc przy realizacji programów i projektów zewnętrznych dedykowanych samorządowym placówkom oświatowym.
 • Monitorowanie, kontrola i weryfikacja kompletności, poprawności i rzetelności wprowadzonych danych w systemie informatycznym wspomagającym proces zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego (SIGMA) w cyklu roku szkolnego i budżetowego, w zakresie organizacyjnym.
 • Załatwianie wszelkich spraw związanych ze środkami, o które może ubiegać się miasto w ramach rezerwy subwencji oświatowej, w tym w szczególności analiza możliwości pozyskania takich środków, współpraca ze szkołami i przedszkolami, przestrzeganie terminowości, składanie i ewentualne rozliczanie wniosków.
 • Współpraca i uczestnictwo w kontrolach (wyłącznie w zakresie prawidłowości pobrania) udzielonych z budżetu miasta dotacji oświatowych.

Wymagane dokumenty: 

Życiorys (CV), list motywacyjny. Pozostałe, np. wzory oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.umbilgoraj.bip.lubelskie.pl, natomiast w wersji papierowej w pokoju nr 20 Urzędu Miasta Biłgoraja.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Miasta Biłgoraja do pokoju nr 13 (sekretariat burmistrza miasta) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor ds. oświaty i wychowania” w terminie do dnia 29.11.2021 r. do godziny 15. 

Informacji telefonicznych udziela Pani Ewa Łokaj-Białek – Inspektor ds. kadr w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym UM, nr tel. 84 686 96 17. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umbilgoraj.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biłgoraja.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.