Choinki

- Reklama -

- Reklama -

Informacja Wójta Gminy Potok Górny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian studium

Na podstawie art. 11, pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.2020 poz. 283, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny Uchwały Nr XX/130/2020 z dnia 11 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny”, w obrębie administracyjnym Gminy Potok Górny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny 116, pokój nr 17.

- Reklama -

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do składania wniosków do projektu zmian studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres sekretariat@potokgorny.com.pl z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,,zmiana studium”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Potok Górny.

wojt gminy potok gorny

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. Matylda mówi

    Oj obudził sie. Uważajcie relikty komunizmu b o was wytnie jak te drzewa dookoła gminy:)

Odpowiedz na 1 |
Anuluj odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.