- Reklama -

- Reklama -

Informacja starosty biłgorajskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Zagrody

Na podstawie art. 8 c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z działki nr 310 w miejscowości Zagrody, gmina Goraj stanowiącej Wspólnotę Gruntową wsi Zagrody na podstawie Decyzji Starosty Biłgorajskiego GN.6620.15.6.2.2020.KA z dnia 28.12.2020 r.

o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:

  1. osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo

  2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w wyżej wymienionym okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęskami życiowymi, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Wniosek winien zawierać:

- Reklama -

  1. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionej do udziały we wspólnocie gruntowej,

  2. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,

  3. wskazanie adresu do doręczenia.

We wniosku należy wskazać dowody, które świadczą o spełnianiu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wniosek należy składać do Starosty Biłgorajskiego na adres Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.

Termin składania wniosków upływa 10.02.2022 r.

Niniejszą informację wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (ul. Kościuszki 94 i ul. Kościuszki 87), Urzędzie Miejskim w Goraju oraz na tablicy ogłoszeń w  miejscowości Zagrody, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i Urzędu Miejskiego w Goraju oraz w prasie lokalnej „NOWa Gazeta Biłgorajska”.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.