- Reklama -

- Reklama -

Ile dostaje strażak w OSP?

- Reklama -

Ekwiwalent pieniężny wypłacany przez samorządy strażakom OSP to rekompensata za brak wynagrodzenia, które strażak ochotnik mógłby uzyskać w tym czasie, wykonując swoją pracę zawodową. Ekwiwalent wynosi do 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ustalanego co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Na ostatniej sesji Rady Gminy w Turobinie radni podjęli uchwałę, ustalając, że ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wynosić będzie 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 15 zł to stawka za każdą godzinę udziału w akcji gaśniczej. Za udział w długotrwałym szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP bądź gminę w wymiarze powyżej 8 godzin strażak dostanie 3 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną, otrzymuje ekwiwalent pieniężny, który jest wypłacany z budżetu gminy. Rada gminy zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi podejmuje suwerenną uchwałę o wysokości tego ekwiwalentu. To znaczy, że może on wynieść 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub mniej. Nie może jednak uchwalić ekwiwalentu w wysokości zerowej części przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdyż byłoby to równoznaczne z pozbawieniem członków OSP ekwiwalentu, a to z kolei stałoby w sprzeczności z dyspozycją art. 28 ust. 1. Niewypłacenie przez gminę ekwiwalentu powoduje powstanie roszczenia o jego wypłatę w stosunku do gminy i może być przez członka OSP skutecznie dochodzone przed sądami powszechnymi.

toyota Yaris

Każdy strażak ochotnik ma prawo do takiego ekwiwalentu bez względu na podstawę prawną uzyskiwania swojego głównego dochodu (jako pracownika na umowę, przedsiębiorcy, rolnika czy bezrobotnego). Ekwiwalent pieniężny nie przysługuje jednak, o ile za czas udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach strażak ochotnik zachował prawo do wynagrodzenia ze swego głównego źródła dochodu.

Warto też zaznaczyć, że ustawodawca określił, iż wolne od podatku dochodowego są przychody członków OSP uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych. 

Można powiedzieć, że w tym przypadku konstrukcja prawna ekwiwalentu pieniężnego ma charakter podobny do diet wypłacanych w związku z pełnieniem ważnych funkcji społecznych i obywatelskich w państwie takich jak: radny, poseł, senator, gdy dieta stanowi rekompensatę za wykorzystanie czasu wolnego dla dobra ogólnego. Strażakom ochotnikom dodatkowo jest rekompensowane ryzyko utraty zdrowia i życia.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.