- Reklama -

I Rodzinny Rajd Rowerowy

REGULAMIN I RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO – FRAMPOL 2017

 

1. CEL RAJDU:

 • popularyzacja turystyki rowerowej na terenie Miasta i Gminy Frampol,
 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym,
 • integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport, turystykę i rekreację,
 • promocja walorów turystyczno-krajoznawczych,
 • stwarzanie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji dla całej rodziny.

 

2. NAZWA IMPREZY I TERMIN:

I RODZINNY RAJD ROWEROWY FRAMPOL 2017 – 20.08.2017 r. (niedziela)

START: ok. godz. 10.00 – plac przy przystanku autobusowym we Frampolu

META: ok. godz. 19.00 – plac przy przystanku autobusowym we Frampolu

TRASA: ok. 40 km, przebiegająca przez miejscowości: Frampol – Kocudza – Władysławów – Porytowe Wzgórze – Krzemień – Dzwola – Kocudza – Frampol.

3. ORGANIZATORZY:

- Reklama -

Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpik” przy Gimnazjum we Frampolu

4. PATRONAT

Burmistrz Miasta i Gminy Frampol

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

 • Rodzinny Rajd Rowerowy jest imprezą turystyczno-rekreacyjną, mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wśród społeczności lokalnej i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez całe rodziny.
 • Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego i ścigania się na trasie rajdu.
 • Uczestnikiem rajdu może zostać osoba, która dokonała wcześniejszego zgłoszenia oraz swoim podpisem w dniu rajdu zaakceptuje warunki regulaminu.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną oraz ubezpieczą zgłoszonych uczestników Rajdu od następstw NW.
 • Uczestnicy powinni posiadać niezbędne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się na drogach.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do posiadania – we własnym zakresie – kasku ochronnego.
 • Przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. rajdzie.
 • Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, jedynie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna. Rodzic/opiekun zobowiązany jest podpisać listę zgłoszeniową i tym samym znajomość regulaminu rajdu w imieniu dziecka.
 • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, mogą być wykorzystywane przez media i organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu i podpisuję jego znajomość zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
 • Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Trasa będzie prowadzić przez drogi gminne, tereny leśne, i drogi polne.
 • Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości.
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

 

6. ORGANIZATOR USTALA LIMIT UCZESTNIKÓW RAJDU: 45 osób.

 

7. INFORMACJE DODATKOWE / POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenia należy składać w terminie do 13 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: tomwoj0@vp.pl lub tel. Wójcik Tomasz -662 202 383. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz rozmiar koszulki, która zostanie wręczona w dniu rajdu.
 • Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia.
 • Dojazd na miejsce startu rajdu oraz powrót z mety rajdu odbywa się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na rajd i powrotu z imprezy.
 • Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niesprawny sprzęt rowerowy w trakcie trwania rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.