karczma na woli_wesela

- Reklama -

- Reklama -

Historyczny budżet w Biszczy

- Reklama -

Sesja budżetowa w Biszczy odbyła się 20 stycznia br. Łączną kwotę dochodów budżetu gminy Biszcza określono na prawie 32,5 mln zł, z tego dochody bieżące w kwocie ponad 14 mln zł i dochody majątkowe w kwocie niemal 18 mln zł. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą 4,7 mln zł. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina zarobi 50 tys. zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 218 tys. zł. 

Wydatki gminy określono na kwotę ponad 31 mln zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 13 mln zł i wydatki majątkowe w kwocie niemal 18 mln zł. Na przykład na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wydatki wyniosą 4,7 mln zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosą ponad 600 tys. zł. Na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 45 tys. zł. Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej gmina wyda 5 tys. zł. Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę ponad 240 tys. zł. 

- Reklama -

Z tak zaplanowanego budżetu wygenerowano nadwyżkę w wysokości 1 mln 264 tys. zł. Będzie ona przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań kredytowych. Ustawa budżetowa wyodrębniła także fundusz sołecki, który w 2017 roku wyniesie ponad 170 tys. zł. 

W tym roku gmina będzie sporo inwestować. „Projekt dostosowania istniejącej infrastruktury wodociągowej dla potrzeb uzdrowiska oraz wykonanie projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z uzdrowiska – remont stacji uzdatniania wody Biszcza – Bukowina” jest już realizowany od ubiegłego roku, kiedy to została wykonana dokumentacja. Wiadomo też, że wniosek otrzymał pozytywną opinię i będzie kontynuowany w tym i przyszłym roku. Jest to inwestycja warta 3 mln 300 tys. zł. Prawie 0,5 mln zł będzie kosztowało zadanie pod nazwą „Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza etap II”. Chodzi oczywiście o odnawialne źródła energii, a w przypadku Biszczy o kolektory słoneczne, fotowoltaikę i kotły na biomasę. Za 50 tys. zł zostanie wybudowana jedna z dróg gminnych w Bukowinie I. W tym roku zostanie też wykonana modernizacji budynku OSP w Wólce Biskiej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w tej remizie. Inwestycja ta wyniesie 77 tys. zł. Największa kwota została przeznaczona na rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów wód mineralnych i termalnych na terenie gminy. Jest to prawie 6 mln zł. W tym roku zostanie też wymieniona kotłownia w budynku mieszkalnym w Bukowinie, co będzie kosztować 20 tys. zł. Prawie 130 tys. zł przeznaczono na przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wszystkie inwestycje będą kosztować ponad 9,5 mln zł. 

– Tegoroczny budżet jest bardzo ambitny. Pierwszy raz w historii gminy pojawiła nam się liczba 32 mln po stronie dochodów i 31 mln po stronie wydatków – mówił na sesji budżetowej wójt gminy Zbigniew Pyczko, który pokrótce omówił wszystkie zaplanowane inwestycje. – Wszystkie zapisane inwestycje będziemy chcieli zrealizować, ale jeśli pojawią się dodatkowe środki czy możliwości na ważne zadania inwestycyjne, to będziemy się też o nie starać – zapewniał włodarz. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.