- Reklama -

GOPS szuka pracownika

Wymagania niezbędne wobec kandydatów to: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku” nieposzlakowana opinia; niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Preferowane kierunki ukończenia studiów to: prawo, administracja, ekonomia. Ważna jest również znajomość ustaw: z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych. Mile widziana jest również umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office, dyspozycyjność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, prawo jazdy kat. B.

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym m.in.:

przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz korekt wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

wzywanie do uzupełnienia ww. wniosków, zawierających braki formalne,

przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w zakresie dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych.

Przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych.

Sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego.

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego.

- Reklama -

Prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami w toku realizacji powierzonych zadań.

Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych.

Przygotowywanie ogłoszeń, informacji i innych dokumentów dotyczących powierzonych zadań.

Wykonywanie zastępstwa na innym stanowisku urzędniczym zgodnie z planem zastępstw.

Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją programu Rodzina 500 Plus i zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 14 marca 2016 roku do godziny 15.30. Wymagane dokumenty to: list motywacyjny, życiorys (CV), kserokopie świadectw pracy (dotyczy tylko tych kandydatów, którzy posiadają staż pracy), kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe, kserokopie poświadczające inne uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje itp., wypełniony kwestionariusz osobowy, podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji.

Można je składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda. 

Nabór przeprowadzony zostanie dwuetapowo: I  etap – kwalifikacja formalna, II etap – pisemny test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie pisemnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.