Moto Tech

- Reklama -

Gminne rady seniorów! Dlaczego ich potrzebujemy? Jakie mają kompetencje?

Artykuł edukacyjny Fundacji Bliżej Pasji w ramach projektu „Senior ma znaczenie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Gminne rady seniorów! Dlaczego ich potrzebujemy? Jakie mają kompetencje?

- Reklama -

Gminne rady seniorów to ciała kolegialne, mające charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w stosunku do organów gminy. Działają przy samorządach gminnych. Dzięki pracy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, w listopadzie 2013 roku doszło do nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Dodano artykuł 5c zachęcający samorządy do powoływania gminnych rad seniorów – nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych. Zmiana w ustawie o samorządzie gminnym wynika m.in. z coraz większej liczby osób starszych oraz coraz większej aktywności tych osób w różnych dziedzinach życia. Artykuł 5c rozdziału 1 mówi, że gmina „sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.” Powołanie gminnych rad seniorów ma pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych.
Wspomniana ustawa określa funkcje rady seniorów jako „konsultacyjne, doradcze i inicjatywne”, nie precyzuje jednak zakresu tych kompetencji, pozostawiając samorządom wypracowanie własnej praktyki.
Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, które wpłyną na jakoś życia osób starszych teraz lub w dalszej przyszłości. takie jak np. samorządowe programy polityki senioralnej, projekty na rzecz seniorów, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, inwestycje i inne przedsięwzięcia, które będą miały wpływ na życie codzienne osób starszych.
Funkcje doradcze dają gminnej radzie seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy, formułowania własnych propozycji rozwiązań w przedkładanych sprawach czy też sugerowania wprowadzenia korekt do propozycji przedkładanych przez organy gminy.
Funkcja inicjatywna gminnej rady seniorów daje możliwość na inspirowanie lokalnych władz do podjęcia nowych, konkretnych działań mających na celu podniesienie jakości życia osób starszych we wspólnocie samorządowej. Dysponując wiedzą, doświadczeniem życiowym oraz rozeznaniem potrzeb osób dojrzałych członkowie gminnych rad seniorów mogą stanowić źródło wielu innowacyjnych, ciekawych pomysłów pozwalających wyjść naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.
W kolejnych artykułach przybliżymy skład, tryb powoływania, zasady działania rad seniorów.
źródło:

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.