- Reklama -

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ „RADOŚĆ TWORZENIA” – ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

I. Organizatorzy

Gminne Centrum Kultury w Radecznicy, Gmina Radecznica, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy „Stąd Jesteśmy”,  Rada Sołecka Wsi Radecznica, Klasztor Ojców Bernardynów w Radecznicy, 

 

II. Cele 

– prezentacja szerokiej religijnej twórczości artystycznej  

– tworzenie warunków do aktywności twórczej 

– poznanie, integracja oraz wymiana doświadczeń między artystami i środowiskami artystycznymi działającymi w sąsiednich gminach i powiatach 

– aktywizacja  społeczno-kulturalna, zwiększenie czynnego uczestnictwa w życiu społecznym  dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, integracja społeczna 

– prezentacja dorobku artystycznego 

– umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z innymi uczestnikami 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna;

–  zainteresowanie różnymi formami ekspresji artystycznej 

 

III Termin: Festiwal odbędzie się 13.08.2017 r. w Radecznicy 

 

IV. Miejsce: Plac przy stawach św. Antoniego  oraz Bazylika Mniejsza Sanktuarium  św. Antoniego  z Padwy w Radecznicy  

 

V. Program Festiwalu

 

1. MSZA ŚW. INAUGURUJĄCA I FESTIWAL TWÓRCZOŚCI RELIGJNEJ W RADECZNICY

 

 

 

 

 

2. PRZEGLĄD RELIGIJNEJ TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ: 

forma: 

KONCERT MUZYCZNO-LITERACKI  „NIE LĘKACJE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI”

 

           2.1 Regulamin Przeglądu Religijnej Twórczości Muzycznej 

Kategorie występów

– soliści – wokaliści

– zespoły wokalne, wokalno- instrumentalne i chóry

Wykonawcy mogą prezentować utwory a capella, lub z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback ).

 

 Uczestnicy 

 Dzieci i młodzież szkół:  podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorośli, wszyscy  

Repertuar 

Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu są  „Święci i Błogosławieni”. Wykonywany repertuar powinien zatem dotyczyć powyższego tematu. 

Wykonawcy mogą prezentować zarówno utwory własne jak i cudze 

Każdy Wykonawca (solista lub zespół) może zaprezentować max 2 utwory, których łączny czas nie powinien przekraczać 8 min. 

Podmioty/instytucje uprawnione do zgłaszania uczestników 

 Osoby indywidualne, szkoły, placówki kulturalne (ośrodki, domy, centra kultury, itp. ), stowarzyszenia, grupy nie formalne i inne. 

 

Udział w Przeglądzie 

Udział w Przeglądzie  jest bezpłatny i dobrowolny.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 28.07.2017 r. poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa  w Przeglądzie Religijnej Twórczości Muzycznej– załącznik nr 1 i/lub nr 2 

 

adres: Gminne Centrum Kultury w Radecznicy

            ul. B. Prusa 21

             22-463 Radecznica 

z dopiskiem  „Przegląd Twórczości Religijnej- muzyka” .

 Nadesłanie Karty Uczestnictwa jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją Przeglądu  [podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) , Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 666 z późn.  zm.)

Termin

Przegląd odbędzie się  w  dniu 13.08.2017 r.  w formie Koncertu muzyczno-literackiego pn. „Nie lękajcie się być świętymi”

Rozpoczęcie występów w zależności od ilości zgłoszeń.  Do 06.08.2017 r. 

Organizator telefonicznie  powiadomi uczestników o przybliżonej godzinie ich występów.

Zapowiedzi związane z przeglądem  pojawią się też na stronach Organizatorów

Miejsce

Ołtarz polowy na placu przy stawach św. Antoniego w Radecznicy

Inne informacje techniczno-organizacyjne 

Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie 

Organizatorzy nie zapewniają instrumentów w miejscu koncertu

Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek – talony do odebrania w punkcie informacyjnym 

Koszty związane z udziałem w Przeglądzie (koszty dojazdu i inne ) pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące (zgłaszające).

Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator. 

    Wszelkie informacje o Przeglądzie  udzielane są pod numerem tel. 662 137 786.

 

3. PRZEGLĄD RELIGIJNEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I FOTOGRAFICZNEJ

forma:  WYSTAWA  ZBIOROWA PRAC ZGŁOSZONYCH DO PRZEGLĄDU 

             WYSTAWY I STOISKA INDYWIDUALNE 

          

3.1. Regulamin Przeglądu  Religijnej Twórczości Plastycznej i Fotograficznej – wystawa zbiorowa pn. „Święci – to także ludzie” 

         

         Interpretacja tematu

Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu są  „Święci i Błogosławieni”.    

Temat może być interpretowany bardzo dowolnie. Może być związany ze świętymi  i ich działalnością oraz rolą jaką spełniają w życiu człowieka  lub też potraktowany

bardziej subiektywnie i dotyczyć osobistych skojarzeń i refleksji 

 

        Prace

        Do wystawy można zgłaszać:

       – prace na płaszczyźnie:  malarstwo, fotografia, rysunek,  grafika, collage, itp.

– formy przestrzenne:  rzeźba, instalacja itp.  ( prace wymagające montażu, aranżacji     przestrzennej, zestawień muszą posiadać dokładną instrukcję ich eksponowania, a wszystkie elementy montażowe powinny być załączone do pracy wraz z instrukcją)                                                                                                          

       Format prac dowolny 

Jeden Uczestnik  może nadesłać  max 2 wykonane samodzielnie prace, do których żadnych roszczeń nie mają osoby trzecie rej żadnych roszczeń                  Do każdej pracy powinna być dołączona poprawnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa  w Przeglądzie Religijnej Twórczości Plastycznej i Fotograficznej – załącznik nr 3. Prace nie opisane nie będą brane pod uwagę 

 

Uczestnicy 

Dzieci i młodzież szkół:  podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorośli, wszyscy  

 

Podmioty/instytucje uprawnione do zgłaszania uczestników 

 Osoby indywidualne, szkoły, placówki kulturalne (ośrodki, domy, centra kultury, itp. ), stowarzyszenia, grupy nie formalne i inne. 

 

Udział w Przeglądzie 

Udział w Przeglądzie  jest bezpłatny i dobrowolny.

Prace można nadsyłać do 21.07.2017 r. 

- Reklama -

adres: Gminne Centrum Kultury w Radecznicy 

           ul. B. Prusa 21

           22-463 Radecznica 

z dopiskiem  „przegląd twórczości religijnej- plastyka ” 

 

Nadesłanie Pracy  jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz nadesłanej pracy w celach związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją Przeglądu [podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) , Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 666 z późn.  zm.)

 

Organizator nie odsyła prac biorących udział w Wystawie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac lub ich zagubienie przez  operatora pocztowego lub firmę kurierską. 

Koszty nadesłania prac oraz ewentualnego ubezpieczenia prac ponoszą Uczestnicy.

        Uczestnicy mogą odbierać nadesłane prace od 16 sierpnia 2017 r

 

Termin Przeglądu 

          Przegląd odbędzie się  w  dniu 13.08.2017 r.  w formie Wystawy 

          pn. „Święci – to także ludzie” 

Miejsce

 Do ustalenia 

Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator. 

    Wszelkie informacje o Przeglądzie  udzielane są pod numerem tel. 662 137 786.

 

 

 

 

 

3.2 Regulamin Przeglądu Religijnej Twórczości Plastycznej i Fotograficznej  – wystawy i stoiska indywidualne

 

Zamiar organizacji wystawy/ stoiska indywidualnego z rękodziełem artystycznym, malarstwem lub inną formą twórczości artystycznej należy zgłosić organizatorowi do 21.07.2017 r.  telefon: 84 682 68 55 godz. 12.00- 17.00 

 

Artysta/Wystawca sam zapewnia materiały oraz sprzęt potrzebny do przygotowania wystawy/stoiska oraz sam je organizuje i nadzoruje   

 

 

Organizator dopuszcza rozszerzoną tematykę wystaw i stoisk indywidualnych, jednakże prezentowane wyroby nie mogą  naruszać religijnego charakteru Festiwalu 

 

Jeśli Artysta/Wystawca prowadzi działalność gospodarczą i /lub  posiada odpowiednie zezwolenia dotyczące handlu,  Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia sprzedaży prezentowanych przedmiotów

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z uczestnictwem w Festiwalu 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 662 137 786

 

4. PRZEGLĄD  RELIGIJNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

forma:                                                                                                                                       KONCERT MUZYCZNO-LITERACKI  „NIE LĘKACJE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI ”

 

4.l. Regulamin Przeglądu Religijnej Twórczości Literackiej 

 

Kategorie występów

– poezja                                                                                                                             – proza

 

 Uczestnicy 

Dzieci i młodzież szkół:  podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorośli, wszyscy 

  

Repertuar 

 Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu są  „Święci i Błogosławieni”. Prezentowane utwory powinny zatem dotyczyć powyższego tematu. Wykonawcy mogą prezentować zarówno utwory własne jak i cudze 

Temat może być interpretowany bardzo dowolnie. Może być związany ze świętymi  i ich działalnością oraz rolą jaką spełniają w życiu człowieka  lub też potraktowany bardziej subiektywnie i dotyczyć osobistych skojarzeń i refleksji 

Każdy Wykonawca  może zaprezentować max 2 utwory których  łączny czas nie           powinien przekraczać 8 min. 

 

Podmioty/instytucje uprawnione do zgłaszania uczestników

Osoby indywidualne, Szkoły, placówki kulturalne (ośrodki, domy, centra kultury, itp. ), stowarzyszenia, grupy nie formalne i inne. 

 

Udział w Przeglądzie 

Udział w Przeglądzie  jest bezpłatny i dobrowolny.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 28.07.2017 r. poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa w Przeglądzie  Religijnej Twórczości Literackiej – załącznik nr 4 

adres: Gminne Centrum Kultury w Radecznicy 

           ul. B. Prusa 21

           22-463 Radecznica 

z dopiskiem  „przegląd twórczości religijnej- literatura” 

 Nadesłanie Karty Uczestnictwa jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją Konkursu [podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) , Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 666 z późn.  zm.)

Termin

Przegląd odbędzie się  w  dniu 13.08.2017 r.  w formie Koncertu muzyczno-literackiego pn. „Nie lękajcie się być świętymi”

Rozpoczęcie występów w zależności od ilości zgłoszeń.  Do  06.08.2017 r. 

Organizator telefonicznie  powiadomi uczestników o przybliżonej godzinie ich występów.

Zapowiedzi związane z przeglądem  pojawią się też na stronach Organizatorów

 

Miejsce

Ołtarz polowy na placu przy stawach św. Antoniego w Radecznicy

   Inne informacje techniczno-organizacyjne 

Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie 

Organizatorzy nie zapewniają instrumentów w miejscu koncertu do ewentualnych podkładów muzycznych 

Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek – talony do odebrania w punkcie informacyjnym 

Koszty związane z udziałem w Przeglądzie (koszty dojazdu i inne ) pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące (zgłaszające).

Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator. 

    Wszelkie informacje o Przeglądzie  udzielane są pod numerem tel. 662 137 786

 

 

 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia GRAND PRIX FESTIWALU, czyli  nagrodzenia najciekawszych, inspirujących prezentacji muzycznych literackich i/lub plastycznych bez podziału na kategorie wiekowe.

 

 

6. POKAZY FILMÓW O TEMATYCE RELIGIJNEJ                

Uczestnictwo bezpłatne.

Konieczne wcześniejsze zapisy. 

Liczba miejsc ograniczona .

Tytuły filmów wraz z opisem oraz szczegóły dotyczące zapisów i miejsca seansów  znajdują się na stronach internetowych Organizatorów.

 

7. KONCERT LUBELSKIEJ FEDERACJI BARDÓW 

miejsce: Ołtarz polowy przy stawach św. Antoniego w Radecznicy 

uczestnictwo : bezpłatne. 

 

VI. Promocja 

Informacje na temat Festiwalu można uzyskać na stronach internetowych Organizatorów, plakatach informacyjnych oraz prasie.   

Organizatorzy proszą też o rozpowszechnienie informacji o  Festiwalu w swoim środowisku. 

 

VII. Postanowienia Końcowe 

Udział publiczności oraz uczestników wszystkich wydarzeń festiwalowych jest bezpłatny. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator. 

Wszelkie informacje o Przeglądzie  udzielane są pod numerem tel. 662 137 786.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.